22.03.2021 Dokumentowanie WDT dla celów VAT – objaśnienia podatkowe MF

W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe dotyczące zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0% . Choć podatnicy czekali na nie prawie rok, w zasadniczych kwestiach nie wniosły niczego nowego. W tym artykule wskazujemy najważniejsze kwestie zawarte w Objaśnieniach, porządkując i podsumowując dotychczasową praktykę w tym zakresie.

Enodo

Z treści Objaśnień wynika, że w celu zastosowania stawki 0% VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, w zakresie dokumentacji, podatnicy muszą spełnić warunki z Rozporządzenia Wykonawczego (art. 45a ust. 1) lub z ustawy o VAT (art. 42 ust.3-5 i 11 ustawy o VAT).

Objaśnienia  mówią wprost, że brak spełnienia warunków domniemania z Rozporządzenia Wykonawczego nie oznacza, że nie było wywozu (brak odwrotnego zastosowania domniemania), gdyż można go nadal udowodnić na zasadach z ustawy o VAT. Oznacza to, iż zgodnie z Objaśnieniami Ministerstwa Finansów, dostawca, dla potwierdzenia, że nastąpiło przemieszczenie towarów pomiędzy dwoma krajami Wspólnoty, może zgromadzić dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Wykonawczym lub dokumenty wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług.

W celu skorzystania z domniemania z Rozporządzenia Wykonawczego, jako dowody wywozu towaru do innego państwa UE akceptowane będą następujące dokumenty (zostały one podzielone na 2 grupy):

Grupa A: dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;

Grupa B:

- polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu, lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport;

- dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, np. notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa UE przeznaczenia;

- poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie UE przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym, sprzedawca korzysta z domniemania wysyłki towarów do innego kraju UE, jeśli dysponuje co najmniej dwoma dokumentami z grupy A lub jakimkolwiek pojedynczym dowodem z grupy A oraz jakimkolwiek pojedynczym dowodem z grupy B.

Co więcej, te dwa dokumenty nie mogą pozostawać ze sobą w sprzeczności (kluczowe jest tu zadbanie o ich spójność) oraz muszą zostać wydane przez dwa różne podmioty, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy. W myśl Objaśnień, niezależność wystawców dokumentów wywozowych należy rozpatrywać w szczególności z perspektywy istnienia pomiędzy nimi powiązań – m.in. osobistych, organizacyjnych, własnościowych, finansowych lub prawnych.

W sytuacji, gdy za transport odpowiada nabywca, towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz – w celu skorzystania z domniemania ustanowionego w Rozporządzeniu Wykonawczym, dostawca musi ponadto otrzymać oświadczenie nabywcy o sfinalizowaniu wywozu poza Polskę.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy towary zostały wysłane lub przetransportowane przez sprzedawcę lub nabywcę własnym środkiem transportu. Tutaj domniemania z Rozporządzenia Wykonawczego nie znajdą zastosowania. Taka dostawa powinna być nadal udokumentowana zgodnie z treścią art. 42 ust. 4 ustawy o VAT.

Oto czego jeszcze możemy się dowiedzieć z Objaśnień MF:

  • dowody mogą być gromadzone zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (w tym dokumenty udostępnione drogą elektroniczną, takie jak np. e-mail, skan lub faks dokumentu);
  • obowiązek uzyskania oświadczenia nabywcy do 10. dnia kolejnego po dostawie miesiąca to termin instrukcyjny (otrzymanie dokumentu przez dostawcę w terminie późniejszym nie przekreśla stawki 0%) - w praktyce oznacza to tyle, że podatnik powinien zdobyć oświadczenie przed terminem do złożenia deklaracji za dany okres (a więc do 25 dnia miesiąca następującego po dostawie, z uwzględnieniem jednak możliwości przedłużenia tego okresu na podstawie art. 42 ust. 12 ustawy o VAT);
  • oświadczenie może mieć charakter zbiorczy (musi jednak zawierać dane każdej dostawy, jednak bez powielania danych wspólnych wszystkim dostawom);

obalenie domniemania, w kontekście zebranych dowodów, może mieć miejsce (w zasadzie – wyłącznie), gdy organy podatkowe są w stanie wykazać, że towary nie zostały w rzeczywistości wysłane lub przetransportowane poza Polskę.

Na zakończenie Objaśnień Minister Finansów przypomina, że samo zebranie dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym, czy też ustawą o VAT nie gwarantuje spełnienia wymogu dokumentacyjnego, w przypadku gdy właściwy organ podatkowy, np. w toku kontroli podatkowej bądź czynności sprawdzających zakwestionuje prawidłowość, w tym autentyczność zebranych dokumentów lub, to, że posiadane dowody rzeczywiście potwierdzają dokonanie WDT.

 

Katarzyna Wysk-Szymańska Senior Analyst w ENODO Advisors. Specjalizuje się w VAT compliance.

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo