21.04.2017 Mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia w VAT

Chcielibyśmy krótko skomentować najnowsze doniesienia i praktyczne skutki związane z rozszerzeniem stosowania mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia w VAT o transakcje, których przedmiotem są niektóre usługi budowlane.

Zmiana przepisów ustawy o VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT, które m.in. rozszerzają zakres zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) o niektóre usługi dotyczące robót budowlanych.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisów, obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na nabywcy usług budowlanych, ale tylko w sytuacji gdy usługi te są wskazane w załączniku do ustawy oraz świadczone są przez podwykonawcę.

Wątpliwości związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów

W praktyce, stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlanych wywołuje wiele problemów. Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia dotyczące praktyki stosowania znowelizowanych przepisów, które budzą najwięcej wątpliwości.

 • KLASYFIKACJA USŁUG PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W RAMACH MECHANIZMU REVERSE CHARGE
  Załącznik do ustawy o VAT wskazuje katalog usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Co do zasady, podatnicy powinni samodzielnie dokonywać klasyfikacji świadczonych usług budowlanych i weryfikować, czy znajdzie do nich zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Klasyfikacja powinna być dokonywana w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) z uwzględnieniem zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych i postanowień umów, zamówień itp. Wątpliwości podatników może w szczególności budzić ustalenie prawidłowego grupowania – tzn. dopasowania odpowiednich symboli PKWiU do rodzaju świadczonych przez nich usług. Trudności może wywołać również zmiana samej klasyfikacji – do końca 2017 r. zastosowanie znajduje bowiem PKWiU z 2008 r., zaś od 1 stycznia 2018 r. – PKWiU z 2015 r.
 • DEFINICJA PODWYKONAWCY
  Pomimo, że warunkiem zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia jest świadczenie usług przez podwykonawcę, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do ustawy o VAT definicji podwykonawcy. W praktyce powoduje to liczne wątpliwości dotyczące tego, czy dane usługi powinny być rozliczane z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia czy na zasadach ogólnych. Dotyczy to m.in. wykonawstwa zastępczego w ramach gwarancji lub rękojmi czy refakturowania części prac.
 • USŁUGI BUDOWLANE W RAMACH KONSORCJUM
  W związku z tym, że wiele dużych inwestycji budowlanych jest realizowanych przez konsorcja, pojawiają się problemy związane z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT od usług budowlanych wykonywanych przez członków tego konsorcjum. Wątpliwości może budzić zwłaszcza uznanie ich za podwykonawców na potrzeby rozliczenia VAT. Status konsorcjanta jako podwykonawcy, a co za tym idzie obowiązek stosowania mechanizmu reverse charge jest ściśle uzależniony od postanowień konkretnych umów konsorcjów i okoliczności wykonania poszczególnych usług budowlanych. Wobec tego, prawidłowe dokonywanie rozliczeń podatku VAT powinno być w każdym przypadku oparte na szczegółowej analizie dokumentacji źródłowej.
 • INNWESTYCJE W TOKU
  Ustawodawca nie przewidział wyłączenia ze stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia inwestycji, które na dzień wejścia w życie przepisów były w trakcie realizacji. Zasadniczo znowelizowane przepisy ustawy o VAT mają zastosowanie do usług budowlanych, które zostały wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. W praktyce mogą pojawić się jednak wątpliwości dotyczące ustalania momentu wykonania danej usługi, a co za tym idzie, również sposobu jej opodatkowania (z zastosowaniem mechanizmu reverse charge lub na zasadach ogólnych).

Jak możemy pomóc?

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje wszystkich problemów związanych ze stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlanych. Liczne wątpliwości wynikają nie tylko z samego brzmienia znowelizowanych przepisów, ale również z braku utrwalonej praktyki. Opublikowane w tym zakresie objaśnienia Ministerstwa Finansów z 17 marca 2017 r. nie rozstrzygają jednoznacznie wszystkich problemów, a co więcej, powodują dalsze wątpliwości.

Mając na uwadze powyższe proponujemy nasze wsparcie, które może obejmować m.in.:

 • pomoc w zakresie dokonania klasyfikacji usług na potrzeby rozliczania VAT, w tym przygotowanie wniosków o wydanie informacji klasyfikacyjnej przez urząd statystyczny lub wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego;
 • pomoc w przeprowadzeniu analizy dokumentów źródłowych w zakresie określenia statusu wykonawcy lub podwykonawcy w ramach realizowanych usług budowlanych.

W przypadku, gdyby napotkali Państwo jakikolwiek problem w zakresie rozliczania VAT od usług budowlanych – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do dyskusji
Enodo na Linked In

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo