11.04.2022 Pierwsza informacja o strategii podatkowej: co z podatnikami z „przesuniętym” rokiem podatkowym?

Część podatników z „przesuniętym” rokiem podatkowym nadal stoi przed wyzwaniem publikacji pierwszej informacji o realizowanej strategii podatkowej. Są oni jednak w o tyle lepszej sytuacji niż pozostali, że mogą skorzystać z doświadczenia innych firm. W artykule dzielimy się naszymi obserwacjami na temat tego, jakie podejście do realizacji powyższego obowiązku przyjęli podatnicy, którzy publikację pierwszej Informacji o Strategii mają już za sobą.

Enodo

Przygotowanie Informacji o Strategii może stwarzać w praktyce pewne trudności. Prawidłowe wykonanie tego zadania wymaga analizy stosowanego podejścia do podatków oraz oceny procesów podatkowych funkcjonujących w organizacji. Pracę nad Informacją o Strategii utrudnia fakt, że przepisy wprowadzające obowiązek jej publikacji są w wielu miejscach niejasne i nieprecyzyjne. Przykładowo, nie definiują pojęcia „strategii podatkowej”. Podatnicy opracowując Informację o Strategii muszą zatem w dużym stopniu samodzielnie ocenić jakie dane należy przedstawić w Informacji o Strategii oraz jaki powinien być ich poziom szczegółowości.

Część podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, publikację pierwszej Informacji o Strategii nadal ma przed sobą. Termin wywiązania się z tego obowiązku mija w ich przypadku z końcem dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu przyjętego roku podatkowego. Termin ten został potwierdzony przez Ministerstwo Finansów i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (przykładowo interpretacja z dnia 26 maja 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.64.2021.2.MK).

Podatnicy z „przesuniętym” rokiem podatkowym są jednak w o tyle lepszej sytuacji niż podatnicy ze „standardowym” rokiem podatkowym, że jako przykład podejścia do sposobu prezentacji danych w Informacji o Strategii mogą im posłużyć Informacje o Strategii opublikowane pod koniec ubiegłego roku. Przeanalizowaliśmy te przykłady i oto kilka naszych wniosków.

Warto skorzystać z Wytycznych

Po pierwsze,  punktem wyjścia dla większości podatników, którzy opublikowali już Informacje o Strategii pod koniec ubiegłego roku, były elementy strategii podatkowej określone w „Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego”. W sporządzonych przez nich dokumentach odnoszono się więc do takich obszarów, jak podejście do ryzyka podatkowego, stopień zaangażowania zarządu przy planowaniu podatkowym oraz podział zadań podatkowych. Podatnicy z „przesuniętym” rokiem podatkowym mogą to potraktować jako istotną wskazówkę co do treści Informacji o Strategii, zważywszy na to, że przepisy o strategii nie zawierają zamkniętego katalogu elementów, które powinny się w niej znaleźć.

Informacja o strategii jako element budowania wizerunku firmy

Ponadto, analizując treść opublikowanych Informacji o Strategii można dojść do wniosku, że podatnicy potraktowali obowiązek publikacji tego dokumentu jako okazję do zaprezentowania się opinii publicznej w jak najlepszym świetle. Z Informacji o Strategii wyłania się obraz podatników posiadających należycie zorganizowane procesy podatkowe, gwarantujące prawidłową realizację obowiązków podatkowych we wszystkich istotnych obszarach podatkowych, dla których prawidłowe rozliczanie podatków jest celem równoważnym z realizacją celów biznesowych. Powyższe podejście wydaje się o tyle uzasadnione, że Informacja o Strategii ma być z założenia elementem kształtującym wizerunek firmy w oczach świadomych społecznie konsumentów. Należy jednak pamiętać, że organy podatkowe są w posiadaniu większości danych przedstawianych w Informacji o Strategii, w tym konkretnych dokumentów, deklaracji, a zatem prezentowane w Informacji o Strategii dane podatkowe muszą być prawdziwe i spójne z wcześniej przekazanymi danymi i informacjami.

Zróżnicowane podejście do szczegółowości danych

Przegląd Informacji o Strategii pozwala zauważyć także, że podejście podatników do obszerności dokumentu, rodzaju i szczegółowości przedstawianych w nim danych, jest różne. Nie wypracowano jednego modelu, który zostałoby szerzej przyjęty w praktyce. Niektórzy podatnicy ograniczyli się wyłącznie do zaprezentowania niezbędnego minimum informacji wymaganych wprost w przepisach. Inni przyjęli ostrożne nastawienie i wyszli z założenia, że w razie wątpliwości interpretacyjnych należy pokazać więcej, a nie mniej, tak aby nie narazić się na zarzut niekompletności przedstawionych danych. Znaczna część podatników postanowiła także „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” i zaprezentować się nie tylko jako rzetelny podatnik, ale też podmiot kładący duży nacisk na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu, dbający o środowisko, pracowników i swoich klientów. W świetle treści komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r., w którym wskazano, że ewentualne błędy w opublikowanej Informacji o Strategii nie będą penalizowane, wszystkie powyższe opcje powinny być uznane za jednakowo dopuszczalne.

Problematyczne transakcje z podmiotami powiązanymi i restrukturyzacje

Z perspektywy podatników mierzących się z zadaniem opracowania Informacji o Strategii, szczególnie pomocne mogą okazać się również przykłady podejścia odnośnie do interpretacji wymogów dotyczących przedstawienia transakcji z podmiotami powiązanymi oraz transakcji restrukturyzacyjnych. Kwestie te wzbudziły bowiem największe wątpliwości w praktyce – odniesiemy się do nich szczegółowo w odrębnej publikacji.

Podsumowanie

Podatnicy z „przesuniętym” rokiem podatkowym opracowując swoje podejście do zakresu i szczegółowości danych ujawnianych w Informacji o Strategii mogą skorzystać z doświadczenia podatników, którzy byli zobowiązani wypracować takie podejście już w ubiegłym roku. Należy mieć jednak na uwadze, że Informacje o Strategii nie powinny być przez nich traktowane jako wzór, ale bardziej jako przykład. Informacja o Strategii powinna bowiem uwzględniać specyfikę działalności i organizacji podatnika. Opis realizowanej strategii podatkowej przedstawiony przez jednego podatnika może być nieadekwatny do konkretnej sytuacji innego podatnika. Z czasem zapewne wykształci się praktyka organów podatkowych w zakresie oceny prawidłowości publikowanych Informacji o Strategii, która dostarczy podatnikom istotnych wskazówek co do jej treści. Do tego czasu podatnicy powinni jednak samodzielnie wyważyć jakie podejście będzie dla nich najrozsądniejsze z perspektywy ochrony wizerunku i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz najbezpieczniejsze pod kątem należytego wypełnienia wymogów ustawy.

Monika Kaleta, doradca podatkowy, adwokat, associate w Enodo Advisors. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie podatków CIT i VAT.

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo