10.08.2022 SLIM VAT 3 – kolejne uproszczenia w rozliczaniu VAT coraz bliżej!

Kolejny pakiet rozwiązań zmierzających do dalszego uproszczenia rozliczeń VAT to odpowiedź na postulaty zgłaszane Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Planowane jest m.in. zniesienie wielu zbędnych obowiązków spoczywających na podatnikach, ustawowe uregulowanie zasad wynikających wyłącznie z linii interpretacyjnej oraz zapewnienie pełniejszej zgodności regulacji krajowych z prawem UE.

Enodo

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy wprowadzającej SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, które potrwają do 26 sierpnia br.

O projektowanych rozwiązaniach informowaliśmy w naszym artykule z lutego br., w toku pre-konsultacji dotyczących propozycji i kierunków zmian w zakresie uproszczeń rozliczania VAT (link).

Rozpoczęte właśnie konsultacje to kontynuacja podjętych wówczas prac legislacyjnych, po analizie uwag i postulatów zgłoszonych Ministerstwu w ramach przeprowadzonych pre-konsultacji. Uwagi dotyczyły przede wszystkim zmian w zakresie sankcji VAT oraz doprecyzowania zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej.

Co się zmieni?

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w m.in. w następujących obszarach:

1. Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika.

Proponuje się zwiększenie limitu wartości sprzedaży uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika z obecnych 1 200 000 euro do 2 000 000 euro (wraz z kwotą podatku). W rezultacie, więcej podatników zyska prawo do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczania VAT.

2. Zniesienie wymogu posiadania faktury dokumentującej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego.

Zmiana w tym zakresie zakłada rezygnację z wymogu otrzymania faktury dotyczącej WNT w terminie 3 miesięcy o końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy – jako formalnego warunku odliczenia podatku naliczonego z tytułu tej transakcji. W praktyce oznacza to, że podatnicy nie będą już musieli monitorować terminu otrzymania faktury od kontrahenta, dla potrzeb prawidłowego ujęcia VAT naliczonego z tytułu WNT.

3. Uproszczenie zasad korygowania WDT.

W przypadku otrzymania z opóźnieniem wymaganych dokumentów potwierdzających WDT uprawniających do zastosowania stawki 0%, projektowane przepisy przewidują korygowanie tej transakcji w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Aktualnie korekty z tego tytułu dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dostawa została dokonana, co w praktyce powodowało szereg wątpliwości w sytuacji, gdy ww. okresy rozliczeniowe były różne.

4. Uregulowanie zasad przeliczania kursów walutowych dla faktur korygujących.

Projekt przewiduje wprost w ustawie zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej – aktualnie zasady te wynikają wyłącznie z ugruntowanej linii interpretacyjnej.

Ponadto proponowane rozwiązania mają w założeniu uprościć dotychczasową praktykę w tym zakresie. Zgodnie z propozycją w projekcie ustawy, podatnik będzie stosował kurs przeliczenia waluty obcej w fakturze korygującej, zastosowany do pierwotnego przeliczenia, bez względu na przyczynę i skutek korekty.

5. Uproszczenie w zakresie fakturowania.

Proponuje się zniesienie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu tej zaliczki w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których tę zapłatę otrzymał. Chodzi o sytuację, gdy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym. Wtedy podatnik będzie mógł wystawić jedną fakturę rozliczeniową uwzględniającą całość dokonanej dostawy towarów lub świadczenia usług (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki lub zaliczek).

6. Obniżenie wysokości sankcji VAT.

Projektowane przepisy przewidują umożliwienie organom podatkowym ustalanie sankcji VAT w sposób zindywidualizowany, uwzględniający konkretne okoliczności danej sprawy. Zmiana ta ma na celu realizację wyroku TSUE w sprawie C-935/19, w którym Trybunał zakwestionował obowiązujące w Polsce rozwiązania w zakresie 20% sankcji, w związku z jej automatycznym stosowaniem (tj. bez możliwości jej obniżenia przy uwzględnieniu charakteru i wagi naruszenia). W rezultacie dotychczasowa wysokość sankcji będzie potencjalnie najwyższą.

7. Zwiększenie progu kwotowego dla zaokrąglenia wskaźnika proporcji do 100%.

Projektowana zmiana polega na zwiększeniu z obecnych 500 zł do 10 000 zł kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła 98%. Niewątpliwie przyczyni się to do ograniczenia ilości korekt deklaracji VAT wynikających ze zmiany wskaźnika proporcji.

Ponadto proponuje się wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punkty procentowe oraz w przypadku, gdy proporcja ostateczna jest mniejsza niż proporcja wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekracza 10 000 zł.

8. Konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji (WIS, WIT, WIP i WIA).

Zmiana w tym zakresie polega na wyznaczeniu Dyrektora KIS jako organu właściwego do wydawania WIT, WIP i WIA w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji. Aktualnie organ ten jest właściwy jedynie w zakresie WIS, co w założeniu ma zapewnić jednolitość wiążących informacji w skali kraju. Dodatkowo proponuje się zniesienie opłaty za wydanie WIS.

9. Liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.

Projekt przewiduje również liberalizację części warunków wprowadzonych z początkiem stycznia br. związanych z 15-dniowym terminem zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.

10. Rozszerzenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług zarządzania funduszami.

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z VAT dla usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w innych państwach członkowskich UE. Obecnie zwolnieniu z VAT podlegają wyłącznie usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w Polsce.

Od kiedy zmiany?

Proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2023 r. (z pewnymi wyjątkami wskazanymi w projekcie).

Termin ten uległ więc przesunięciu – pierwotnie zakładano, że planowane rozwiązania zaczną obowiązywać jeszcze w ostatnim kwartale 2022 r., z uwagi na ich korzystny charakter dla podatników. Tak wynikało z materiałów dotyczących propozycji i kierunków zmian, udostępnionych w ramach pre-konsultacji.

Justyna Kowalik, doradca podatkowy w Enodo Advisors, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo