Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

Postępowania podatkowe oraz sądowe

Sprawy sporne

Pomoc w postępowaniach w sprawach podatkowych prowadzonych przez organy administracji i sądy administracyjne to stały element w naszej działalności.

Wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, jak również przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Możemy pochwalić się bardzo dobrą skutecznością w prowadzonych sporach, z których większość zakończyła się wygraną naszych Klientów. Chętnie jednak mierzymy się ze sprawami szczególnie wymagającymi, w których o sukces niełatwo. Każdą ze spraw zajmujemy się z pełnym zaangażowaniem.

Nasze doświadczenie

Członkowie zespołu Enodo Advisors reprezentowali Klientów w sporach dotyczących m.in.:

  • akcyzy nałożonej na producentów energii elektrycznej niezgodnie z dyrektywą energetyczną;
    podatku od nieruchomości;
  • dyskryminacyjnego traktowania funduszy inwestycyjnych będących rezydentami państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych;
  • kosztów uzyskania przychodów z tytułu realizacji instrumentów pochodnych zabezpieczających;
  • konsekwencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych operacji dokonywanych z wykorzystaniem spółek osobowych;
  • skutków w VAT i CIT przekazania środków trwałych kooperantom w celu wykonania przy ich pomocy usług (tzw. tooling);
  • podatku od nieruchomości – jeżeli nieruchomość nie może być wykorzystywana w działalności ze względów technicznych;
  • stwierdzenia nadpłaty i zwrotu PCC.

Jak pomagamy w sporach z administracją?

Bardzo dobra skuteczność w prowadzonych sporach jest m.in. pochodną naszego podejścia do postępowań, które opiera się na naczelnej zasadzie indywidualnego traktowania każdego Klienta i jego problemów.

Staramy się wspomagać Klientów w sporze od możliwie najwcześniejszego etapu (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa), tak aby na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości i przedstawić dowody na poparcie stanowiska Klienta. Poszukujemy możliwości uniknięcia sporu lub rozstrzygnięcia go na możliwie wczesnym etapie postępowania.

Rzetelnie informujemy Klientów o szansach wygrania sprawy. Na każdym etapie sporu bardzo blisko współpracujemy z Klientem, uwzględniając jego oczekiwania i konsultując wszelkie kroki podejmowane w postępowaniu.

Prowadzimy postępowania w oparciu o strategię z góry uwzględniającą dalszy możliwy rozwój sporu, jednakże reagujemy elastycznie na wszelkie zmiany w trakcie postępowania.

W zakresie, w jakim jest to możliwe, budujemy otwartą i szczerą relację z przedstawicielami władz skarbowych, przyczyniając się do wykreowania pozytywnego wizerunku podatnika. Wiemy, że dobre robocze stosunki z urzędnikami mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron toczonego sporu. Pamiętamy także, że nasz Klient będzie utrzymywał z administracją podatkową kontakty w bieżących sprawach również po zakończeniu sporu.