Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

Restrukturyzacje

Racjonalizacja łańcucha dostaw

Działania podejmowane w zakresie racjonalizacji łańcucha dostaw przez grupy kapitałowe zarówno krajowe, jak i międzynarodowe obejmują m.in. skupianie w rękach wyspecjalizowanych podmiotów wybranych obszarów działań operacyjnych w zakresie:

 • produkcji i sprzedaży (produkcja kontraktowa, podmioty zajmujące się pośrednictwem w sprzedaży lub usługami agencyjnymi),
 • badań i rozwoju,
 • tworzenia centrów usług wspólnych (CUW).

W Polsce...

W Polsce dodatkowo zauważalne jest konsekwentne rozszerzanie działalności biznesowej rdzennie polskich firm/grup kapitałowych. Rozwój ten często powoduje dostosowanie metod zarządczych do nowej skali i zakresu działalności, w tym ocenę oraz optymalizację efektywności różnych obszarów działania firmy, takich jak:

 • produkcja,
 • dystrybucja,
 • innowacyjność (R&D),
 • zarządzanie wartościami niematerialnymi (znaki, technologie produkcji itd.),
 • ekspansja zagraniczna (nowe rynki zbytu, lokowanie produkcji).

Usługi oferowane przez Enodo Advisors w zakresie bezpiecznego podatkowo zarządzania modelem biznesowym bądź procesami restrukturyzacji to: połączenie celów „czysto" biznesowych i bezpieczeństwa podatkowego w grupie kapitałowej.

Kiedy warto?

Enodo Advisors, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i praktykę międzynarodową oraz współpracę z zagranicznymi partnerami biznesowymi, oferuje usługi w zakresie bezpiecznego podatkowo zarządzania modelem biznesowym. Mogą być one przydatne w szczególności w sytuacji, gdy planujesz:

 • ekspansję na nowe rynki zbytu lub przeniesienie wybranych funkcji (np. produkcji, dystrybucji) do nowych lokalizacji (krajów);
 • integrację lub centralizację wybranych elementów łańcucha dostaw;
 • działania mające na celu poprawę efektywności biznesowej wykorzystywanej struktury;
 • restrukturyzację istniejącego modelu operacyjnego w celu zwiększenia jego efektywności bądź maksymalizacji efektów synergii;
 • integrację działań operacyjnych w następstwie procesów akwizycji i przejęć.

Powyższe sytuacje można połączyć z poprawą bezpieczeństwa podatkowego w grupie kapitałowej.

Należy również pamiętać, że ekspansja biznesowa na rynki zagraniczne pociąga za sobą konieczność analizy i oceny planowanych działań z perspektywy lokalnych przepisów oraz praktyki władz skarbowych.
Uwzględniamy specyfikę oraz uwarunkowania występujące w Polsce oraz w kluczowych krajach Europy i Azji.

Najważniejsze obszary działania

Usługi świadczone przez Enodo Advisors obejmują zróżnicowane działania, w tym m.in.:

Ocena realnych możliwości i efektywności procesu Wsparcie w procesie oceny możliwości implementacji / bezpieczeństwa podatkowego planowanych procesów restrukturyzacji (ang. feasibility study)
Ocena planowanej relokacji środków Ocena rzeczywistej możliwości relokacji istotnych funkcji, aktywów i ryzyk biznesowych dokonywana z perspektywy ewentualnych konsekwencji podatkowych
Ceny transferowe Przeprowadzanie analiz, projektowanie i implementacja rozwiązań dotyczących cen transferowych
Przeniesienie tzw. „elementu mającego wartość” Analiza ewentualnych konsekwencji planowanej bądź przeprowadzonej restrukturyzacji ze względu na ryzyko opodatkowania w przypadku przeniesienia tzw. „elementu mającego wartość”
Wycena przepływów Analiza lub wycena przepływów dokonywana z perspektywy cen transferowych
Opodatkowanie międzynarodowe Opodatkowanie międzynarodowe, w tym m.in.: 
 • kwestie związane z opodatkowaniem tzw. zakładu (ang. PE - Permenent Establishment)
 • lokalne uwarunkowania i możliwości podatkowe
 • rozliczanie podatku należnego od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
Podatki pośrednie Analiza możliwości implementacji i efektywności planowanego modelu operacyjnego z perspektywy np. VAT
Inne analizy – finansowanie, koszty działalności, kwestie administracyjne i regulacyjne Analiza, rekomendacje i implementacja podatkowo efektywnych sposobów finansowania inwestycji
Analiza kwestii administracyjnych, w tym m.in: 
 • kosztów utworzenia spółek w wybranych krajach / jurysdykcjach podatkowych
 • kosztów obligatoryjnych (w tym administracyjnych kosztów zarządzania nowymi podmiotami)