Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

Akcyza i opłaty produktowe

Bieżące doradztwo

Doradzamy i wspieramy firmy, których działalność podlega reżimowi akcyzowemu.

Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków akcyzowych wymaga nie tylko wszechstronnej znajomości przepisów, ale także specyfiki poszczególnych branż akcyzowych oraz szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze największych podmiotów z branż akcyzowych.  Doradzamy kompleksowo podmiotom, które potrzebują wsparcia zarówno w strukturyzacji i realizacji krajowych lub międzynarodowych transakcji, których przedmiotem są wyroby akcyzowe/samochody osobowe, jak również w zakresie zagadnień produkcyjnych i logistycznych.

Audyt akcyzowy - stosowanie zwolnień i stawek obniżonych akcyzy

Gwarantujemy sprawne prowadzanie przeglądów podatkowych obejmujących wszechstronną weryfikację prawidłowości rozliczeń z tytułu akcyzy, zgodność procedur wewnętrznych z wymogami wynikającymi z przepisów akcyzowych oraz identyfikację obszarów ryzyka podatkowego i karno-skarbowego.

Oceniamy i zabezpieczamy ryzyko podatkowe związane ze zużywaniem wyrobów zwolnionych z akcyzy oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką zerową.

Rejestracja w podatku akcyzowym, zakładanie składów podatkowych i inne zezwolenia akcyzowe

Asystujemy w rozpoczęciu i rozszerzeniu działalności podmiotów akcyzowych pomagając im zarówno w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, jak i stworzeniu odpowiednich procedur wewnętrznych oraz przeszkoleniu pracowników.

Pomagamy m.in., w:

 • rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz rejestracji uproszczonej,
 • założeniu składu podatkowego,
 • uzyskaniu statusu zarejestrowanego odbierającego, zarejestrowanego wysyłającego, uprawnionego odbiorcy, uprawnionego wysyłającego, podmiotu pośredniczącego oraz pozostałych niezbędnych zezwoleń lub decyzji
 • wdrożeniu produkcji „na przedpłaty” oraz innych schematów działalności akcyzowej, które dobieramy odpowiednio do założeń biznesowych Klienta.

Reprezentujemy Klientów na spotkaniach z naczelnikami urzędów skarbowych i celno-skarbowych oraz w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe.

Wdrażanie i wsparcie w obsłudze systemów administracji skarbowej

W związku z postępującą elektronizacją możliwość wypełniania wielu obowiązków akcyzowych w wersji papierowej została wyłączona (lub będzie wyłączona w nieodległej perspektywie czasowej).

Z uwagi na kompleksowość tych zmian Klienci korzystają z naszej pomocy  m.in. w zakresie:

 • obsługi portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych),
 • obsługi komunikacji z systemem EMCS PL w związku z przemieszczeniami wyrobów w procedurze oraz poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z wykorzystaniem dokumentów E-AD, E-SAD, E-DD, a także dostosowaniu systemów informatycznych do komunikowania się z powyższym systemem,
 • wdrożenia elektronicznych ewidencji akcyzowych.

Zabezpieczanie ryzyka podatkowego i karno-skarbowego

Identyfikacja i ograniczanie ryzyka podatkowego oraz karno-skarbowego należy do naszych podstawowych zadań podczas realizacji projektów akcyzowych. Projektujemy efektywne podatkowo schematy produkcji, obrotu i zużywania wyrobów akcyzowych, uzyskujemy interpretacje indywidualne, wiążące Informacje akcyzowe oraz tworzymy i wdrażamy adekwatne procedury wewnętrzne.

Opłaty produktowe

Polski ustawodawca co kilka lat nakłada nowe opłaty mające charakter quasi-podatkowy. Powstają odrębne od innych podatków zasady deklarowania i rozliczania tych opłat, dodatkowo komplikując i tak już bardzo złożony system podatkowy.

Wśród  tych opłat wymienić można m.in.:

 • opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy),
 • opłatę dodatkową za korzystanie z zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (tzw. opłata od małych formatów/małpkowa),
 • opłatę od usług reklamy napojów alkoholowych (tzw. podatek piwny), czy też
 • opłatę paliwową.

Efektywnie wspieramy Klientów w określaniu i prawidłowym wypełnianiu ciążących na nich obowiązków na gruncie przepisów regulujących wymienione wyżej opłaty w związku z prowadzoną lub planowaną działalnością.

Doradztwo regulacyjne

Opiniujemy projekty aktów prawnych, prezentujemy stanowiska Klientów podczas konsultacji społecznych i w trakcie całego procesu legislacyjnego. Opracowujemy postulaty zmian przepisów oraz przygotowujemy raporty regulacyjne.