13.05.2024 Prawo przedsiębiorcy do zaskarżenia czynności organu podejmowanych w toku kontroli podatkowej

Przedsiębiorcy od lat zmagają się z kontrolami podatkowymi wszczynanymi bez uprzedniego zawiadomienia. Czy wydany niedawno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie położy kres wszczynaniu kontroli podatkowych bez zawiadomienia? Czy informacja o przeciwdziałaniu przestępstwu powinna być uzasadniona? Czy pomimo niedopuszczalności wniesienia sprzeciwu przedsiębiorcy przysługuje prawo rozpoznania sprawy przez sąd administracyjny?

Enodo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2024 r. o sygn. akt III SA/Wa 1954/23 może zapoczątkować zmianę w podejściu sądów administracyjnych do arbitralnego wyłączania przez organy podatkowe stosowania prawa przedsiębiorców w toku prowadzonych kontroli.

W czym problem?

Organy podatkowe nagminnie wszczynają i prowadzą kontrole podatkowe w stosunku do przedsiębiorców z pominięciem poszczególnych przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców (dalej: p.p.)[1] oraz Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.)[2], służących ochronie praw podatników będących przedsiębiorcami w toku kontroli podatkowej. W celu wyłączenia uprawnień tej grupy podatników, jak również wiążących organy podatkowe ograniczeń w prowadzeniu kontroli podatkowej, organy kontroli nierzadko arbitralne i bez uzasadnienia, stwierdzają przed podjęciem kontroli, że przeprowadzenie kontroli podatkowej jest niezbędne w celu zapobieżenia popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.

Pomimo wprowadzenia instytucji sprzeciwu na czynności kontroli, uregulowanej w art. 59 ust. 1 p.p., najczęściej nie jest to skuteczny środek zaskarżenia czynności kontrolnych prowadzonych z naruszeniem prawa. Wniesienie sprzeciwu nie jest bowiem dopuszczalne, gdy organ podatkowy prowadzi kontrolę podatkową, powołując się na określone przepisy p.p. (tj. art. 48 ust. 11 pkt 2 p.p., art. 50 ust. 2 pkt 2 p.p., art. 54 ust. 1 pkt 2 p.p., art. 55 ust. 2 pkt 2 p.p. oraz art. 62 p.p.). Każdy z tych przepisów (z wyjątkiem art. 62 p.p.) odnosi się do sytuacji, w której kontrola jest niezbędna w celu zapobieżenia popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.

Organy podatkowe często instrumentalnie wykorzystują powyższe przepisy,  niezależnie od tego, czy rzeczywiście został popełniony czyn zabroniony, ani czy istnieją jakiekolwiek dowody, które pozwalają na uzasadnione podejrzenie jego popełnienia. Natomiast stosownie do art. 59 ust. 2 p.p., w przypadku, gdy organ przeprowadza kontrolę, powołując na wspomniane wcześnie przepisy, nie jest dopuszczalne wniesienie sprzeciwu na:

  • brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
  • brak obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w czasie czynności kontrolnych,
  • prowadzenie w tym samym czasie więcej niż jednej kontroli wobec przedsiębiorcy,
  • przekraczanie dopuszczalnego czasu trwania kontroli podatkowej, które niejednokrotnie jest rażące.

Wniesienie w tej sytuacji sprzeciwu skutkuje wydaniem postanowienia o niedopuszczalności wniesionego sprzeciwu. Natomiast złożenie zażalenia na tego typu postanowienie pociąga za sobą wydanie przez organ II instancji postanowienia o niedopuszczalności wniesienia zażalenia.

Składane w toku kontroli podatkowej skargi na niedopuszczalność zażalenia do sądów administracyjnych zwykle skutkują wydaniem postanowień o odrzuceniu skarg[3] lub wyrokami o ich oddaleniu[4]. Sprawy rozpoznawane były do tej pory na posiedzeniach niejawnych. Sądy administracyjne argumentują, że organy podatkowe trafnie uwzględniają ugruntowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych w zakresie oceny zachowania gwarancji procesowych dla podatnika w sytuacji, gdy organy podatkowe pierwszej instancji stwierdzały niedopuszczalność zażalenia na postanowienia organów kontrolujących, informujące o niedopuszczalności sprzeciwu – wobec podjęcia kontroli na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 2 p.p.

Sądy administracyjne wskazują, że strona wskutek wydanego postanowienia o niedopuszczalności wniesionego zażalenia nie jest pozbawiona możliwości oceny legalności postępowania organu bowiem zgodnie z art. 237 o.p. postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji, kończącej etap postępowania w pierwszej instancji. W ocenie sądów administracyjnych subiektywny odbiór podstaw działania organu nie może podlegać ocenom w proponowanym w skardze trybie.[5]

Dodatkowo zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne aprobujące postępowanie organów, powołują się na uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2014 r., o sygn. akt. II GPS 3/13, w której NSA na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprost stwierdził, że na odmowę rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 84c ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[6] nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.[7]

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Historycznie NSA podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów NSA zgodnie, z którą na odmowę rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 84c ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego,[8] jednakże TK dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie o  sygn. akt SK 37/15 wydał wyrok, w którym jednoznacznie stwierdził, że art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. jest niekonstytucyjny w zakresie, w którym interpretowany jest jako wyłączający możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie w przedmiocie zażalenia na postanowienie wydane wskutek wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 84c ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.[9]

Co zmienia orzeczenie warszawskiego WSA z 11 kwietnia 2024 r.?

WSA w Warszawie w wyroku z 11 kwietnia 2024 r. o sygn. akt III SA/Wa 1954/23 doszedł do zbieżnych wniosków z tymi wypływającymi z wyroku TK i uchylił postanowienia organów kontroli podatkowej o niedopuszczalności wniesionego sprzeciwu. Wyrok został wydany na kanwie następującego stanu faktycznego: organ podatkowy wszczął kontrolę podatkową wobec przedsiębiorcy bez uprzedniego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Podatnik pierwszy raz przekroczył próg miliona złotych dochodu. Nie złożył w terminie deklaracji podatkowej DSF-1 dotyczącej tzw. „daniny solidarnościowej” i nieterminowo wpłacił podatek z tego tytułu. Dla organu ww. okoliczności stały się wystarczające, aby stwierdzić, iż prowadząc kontrolę podatkową, przeciwdziała czynom zabronionym. W obydwu wyrokach opowiedziano się za uprawnieniem sądów administracyjnych do badania legalności postanowień organów podatkowych już na etapie kontroli podatkowej. Odnosi się to również do postanowień, które mogą być zaskarżone dopiero w odwołaniu od decyzji, ponieważ nie służy na nie zażalenie (art. 237 o.p.), a w szczególności odnoszących się do wniesionego sprzeciwu w toku kontroli podatkowej. W ocenie Sądu niezgodna z Konstytucją jest bowiem interpretacja art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a, która przyjmuje, że prawo do kontroli sądowo-administracyjnej postanowień o niedopuszczalności sprzeciwu jest wyłączone.

Kwietniowe rozstrzygnięcie WSA w Warszawie z 11 kwietnia 2024 r. ma niewątpliwie pozytywny wymiar dla podatników, ponieważ może zapoczątkować dyskusję w przedmiocie kolejnych arbitralnych praktyk organów podatkowych, w tym przypadku poprzez ograniczenie stosowania p.p. w toku kontroli podatkowej. Niekontrolowane i nieuzasadnione posługiwanie się przepisami wyłączającymi gwarancje przedsiębiorców oddala koncepcję kontroli podatkowej jako istotnie łagodniejszej procedury względem kontroli celno-skarbowej i czynią gwarancje dla przedsiębiorców iluzorycznymi. Warto zauważyć, że zgodnie z art. 93 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej do kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania przepisy rozdziału V ustawy Prawo przedsiębiorców.[10] Truizmem jest stwierdzenie, że kontrola celno-skarbowa powinna być wymierzona w nieprawidłowości rozliczeń podatkowych o dużo cięższym kalibrze, w szczególności powinna służyć zwalczaniu przestępstw podatkowych. Przyzwolenie na arbitralne wyłączanie gwarancji dla przedsiębiorców prowadzi do utraty ratio legis wprowadzonej przez ustawodawcę wielości  procedur kontrolnych.

Artykuł 48 ust. 11 pkt 2 p.p. służyć powinien niezbędnemu zapobieżeniu popełnianiu przestępstw, a nie stanowić instrumentu prawnego wykorzystywanego przez organy celem ułatwienia przeprowadzenia kontroli. Częste posługiwanie się w sposób nieuzasadniony przepisem art. 48 ust. 11 pkt 2 p.p. prowadzi do jego wypaczenia, ponieważ organy nie przeciwdziałają czynom zabronionym, tylko arbitralnie go wykorzystują.

Jednocześnie organy prowadzące kontrolę podatkową nie powinny mieć niekontrolowanej możliwości wyłączania ograniczeń w jej prowadzeniu. Niewątpliwie, postanowienia o niedopuszczalności wniesionego sprzeciwu powinny być poddane kontroli sądowo-administracyjnej. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której organ instrumentalnie wyłącza przepisy rozdziału V Prawa przedsiębiorców poprzez poinformowanie podatnika, że kontrola podatkowa jest niezbędna w celu przeciwdziałaniu popełnienia czynu zabronionego, a następnie kontrola nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Wówczas postępowanie podatkowe nie jest wszczynane i brak jest rozstrzygnięcia w postaci decyzji organu podatkowego, na od której służyłoby odwołanie, a następnie skarga do sądu administracyjnego. Kontrolowany przedsiębiorca jest wówczas bezzasadnie pozbawiony możliwości weryfikacji legalności działania organów administracji publicznej.    

Zgodzić należy się z WSA w Warszawie, że kontrola sądowo-administracyjna wydanych przez organ podatkowy orzeczeń i podejmowanych przez niego czynności powinna mieć charakter realny, a nie iluzoryczny. Sądy administracyjne często badają legalność postępowania organu po upływie kilku lat od wszczęcia kontroli podatkowej i przez pryzmat ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Natomiast pomija się, iż aby przeprowadzić kontrolę w omawianym trybie organy podatkowe powinny posiadać uzasadnione podejrzenie popełniania przez podatnika czynu zabronionego w momencie wszczęcia kontroli, a nie po jej przeprowadzeniu.

Na straży sądowej kontroli działalności administracji publicznej

Odpowiednim podsumowaniem dla powyższych rozważań może być uzasadnienie wyroku NSA z dnia 2 lutego 2023 r., o sygn. akt II OSK 2869/21, w którym podkreślono, że prawo do sądowej kontroli działalności administracji publicznej stanowi jeden z fundamentów demokratycznego porządku prawnego. W świetle art. 184 Konstytucji RP zasadą jest, że jednostka ma prawo poszukiwania ochrony sądowej wobec bezprawnych w jej odczuciu działań administracji publicznej. Natomiast ewentualne wątpliwości, czy jednostka może poddać kontroli sądowej określone działania administracji publicznej, należy rozstrzygnąć na korzyść obywatela. Prawo do sądu nie jest bowiem przywilejem, czy też szczególnym uprawnieniem, ale jedną z podstawowych gwarancji obywatela oraz jest sprzężona z zasadą legalizmu nakazującą organom działania na podstawie i w granicach prawa.[11]

 

Mateusz Muszyński

Analyst w ENODO Advisors, aplikant adwokacki. Autor specjalizuje się w tematyce postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych z zakresu różnych podatków, a także postępowaniach karnoskarbowych.[1] Ustawa Prawo przedsiębiorców z dn. 6 marca 2018 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 236.

[2] Ustawa Ordynacja podatkowa z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 2383.

[3] Postanowieniem z dn. 14 marca 2024 r. o sygn. akt VIII SA/Wa 887/23  WSA w Warszawie odrzucił skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o niedopuszczalności wniesionego zażalenia. W podobnym stanie faktycznym WSA w Warszawie postanowił dnia 19 października 2023 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1968/23 również o odrzuceniu skargi.

[4] Wyrokiem z dn. 3 października 2023 r. o sygn. akt I SA/Gd 466/23 WSA w Gdańsku oddalił skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku o niedopuszczalności wniesionego zażalenia.

[5] Wyrok WSA w Gdańsku z dn. 3.10.2023 r., I SA/Gd 466/23, LEX nr 3615912.

[6] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.

[7] Uchwała siedmiu sędziów NSA z dn. 13 stycznia 2014 r., o sygn. akt. II GPS 3/13.

[8] Uchwała siedmiu sędziów NSA z dn. 13 stycznia 2014 r., o sygn. akt. II GPS 3/13.

[9] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 20 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 37/15.

[10] Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej z dn. 16 listopada 2016 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 615.

[11] Wyrok NSA z dn. 2 lutego 2023 r., sygn. akt II OSK 2869/21.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo