07.11.2022 Podział przychodów w ramach konsorcjum jednak z VAT

Brak szczególnych przepisów podatkowych regulujących wprost zasady rozliczeń VAT jest źródłem  wielu problemów dotyczących opodatkowania konsorcjum. Jednym z nich jest ustalenie skutków podatkowych z tytułu przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Dowodem licznych wątpliwości jest ilość interpretacji indywidualnych oraz niejednolite stanowisko organów podatkowych w tym zakresie.

Enodo

W kontrowersyjnej interpretacji indywidualnej wydanej w styczniu br. organ podatkowy uznał, że rozliczenia dokonywane pomiędzy konsorcjantami, zgodnie z uzgodnionym kluczem podziału przychodów, podlegają opodatkowaniu VAT. Natomiast podział marży (zysku) w ramach udziału we wspólnym przedsięwzięciu pozostaje, zdaniem organu podatkowego, poza zakresem opodatkowania VAT (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 stycznia 2022 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.712.2021.2.HW).

 

Czego dotyczyła sprawa?

Z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócili się podatnicy planujący zawrzeć umowę konsorcjum w zakresie świadczenia na rzecz podmiotów trzecich kompleksowych usług logistyczno-magazynowych. Każdy z konsorcjantów będzie odpowiedzialny za realizację swoich zadań wobec i na rzecz klientów, zgodnie z przypisanym zakresem czynności, wynikającym z generalnych warunków ujętych w umowie konsorcjum (Lider konsorcjum zapewni realizację usług magazynowych, natomiast Partner – realizację usług logistycznych). Umowy z każdym klientem będą umowami o charakterze trójstronnym (tj. umowy te zawierane będą z klientem przez obydwu konsorcjantów).

Zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczeń, Lider będzie dokumentować całość realizowanego przez konsorcjantów świadczenia (obejmującego usługę logistyczno-magazynową) fakturą wystawianą na rzecz klienta. Na jej podstawie klient będzie dokonywał na rachunek bankowy Lidera płatności całkowitej kwoty wynagrodzenia należnego z tytułu usług wspólnych świadczonych przez uczestników konsorcjum. Wynagrodzenie otrzymane od klienta będzie następnie przedmiotem podziału pomiędzy konsorcjantami, zgodnie z zasadami określonymi w umowie konsorcjum. Konsorcjanci będą zatem wspólnie (w uzgodnionych proporcjach) partycypować w przychodach osiąganych przez konsorcjum. Podział przychodów uwzględniać będzie pełnione funkcje oraz zakres zadań wykonanych przy świadczeniu usług wspólnych przez każdego z konsorcjantów, koszty poniesione odrębnie przez każdego z uczestników konsorcjum (z tytułu nabycia towarów/usług, dokumentowanych fakturami VAT) oraz marżę dla każdego z konsorcjantów.

Na gruncie przedstawionych okoliczności faktycznych, konsorcjanci chcieli się upewnić, czy postąpią prawidłowo:

  • uznając, że kwoty wypłacane przez Lidera na rzecz Partnera w ramach rozliczenia/podziału przychodów na podstawie umowy konsorcjum, pozostają poza zakresem opodatkowania VAT;
  • konsekwentnie – dokumentując te rozliczenia wyłącznie na podstawie noty księgowej (noty uznaniowej wystawionej przez Lidera lub noty obciążeniowej wystawionej przez Partnera).

 

Rozstrzygnięcie organu podatkowego

Dyrektor KIS nie zgodził się z takim stanowiskiem. W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał, że rozliczenia dokonywane pomiędzy konsorcjantami, zgodnie z uzgodnionym kluczem podziału przychodów, podlegają opodatkowaniu VAT. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, organ wskazał, że:

  • przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami – co oznacza, że działając w ramach konsorcjum, powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z przepisów o VAT;
  • przyjęty sposób dokumentowania czynności wykonywanych przez uczestników w ramach konsorcjum wskazuje na istniejący łańcuch świadczeń – tj. Partner będzie obciążał Lidera wynagrodzeniem należnym mu za wykonane usługi, natomiast faktury dokumentujące wynagrodzenie należne od zamawiającego za wykonane usługi będą wystawiane wyłącznie przez Lidera;
  • w konsekwencji, kwoty wypłacane przez Lidera na rzecz Partnera w ramach rozliczenia/podziału przychodów na podstawie umowy konsorcjum, stanowić będą wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Partnera usług logistycznych na rzecz Lidera, podlegających opodatkowaniu VAT;
  • zatem Partner zobowiązany będzie wystawiać faktury VAT, dokumentujące odpłatne świadczenie usług na rzecz Lidera (rozliczenia pomiędzy konsorcjantami, zgodnie z ustalonym kluczem podziału przychodów, nie mogą odbywać się na podstawie noty księgowej).

Jednocześnie organ stwierdził, że kwota otrzymana przez Partnera od Lidera w wyniku podziału marży (zysku) pomiędzy konsorcjantami, nieodnosząca się do żadnych wykonanych przez Partnera usług (stanowiąca jedynie transfer przez Lidera części wynagrodzenia otrzymanego od klienta), pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT i w związku z tym nie powinna być dokumentowana fakturą (lecz innym dowodem księgowym, np. notą księgową).

 

Stanowisko zajęte przez organ podatkowy budzi wątpliwości, w szczególności:

  • czy zasadne jest uznanie, że Partner będzie świadczył usługi na rzecz Lidera – skoro każdy z konsorcjantów odpowiedzialny będzie za realizację swoich zadań wobec i na rzecz klientów, w ramach świadczonych usług wspólnych, których beneficjentem będzie klient (brak zatem przesłanek, które wskazywałyby na relację podwykonawstwa na linii Lider – Partner)?
  • czy wobec tego kwoty wypłacane Partnerowi w ramach podziału przychodów faktycznie stanowić będą odpłatność (świadczenie ekwiwalentne) z tytułu świadczenia usług pomiędzy konsorcjantami?
  • nawet jeśli przyjąć za organem, że pomiędzy uczestnikami konsorcjum dochodzi do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT – w jaki sposób jednoznacznie rozgraniczyć przepływy finansowe związane z tymi usługami (opodatkowane VAT, zdaniem organu) oraz pozostałe rozliczenia, wynikające z podziału zysku i nieodnoszące się, jak wskazał organ, do żadnych wykonanych przez Partnera usług?

 

Wątpliwości jest więcej – zapraszamy na webinarium!

W praktyce rynkowej funkcjonują różne modele konsorcjum, przewidujące m.in. odmienne zasady podziału zadań, odpowiedzialności oraz rozliczeń finansowych pomiędzy konsorcjantami. Ustalenie skutków podatkowych takich rozliczeń, w zależności od przyjętego modelu konsorcjum, przy braku szczególnych przepisów podatkowych regulujących to zagadnienie, przysparza istotnych trudności.

Poza kwestią opodatkowania VAT wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum, wątpliwości budzi także odliczanie VAT od wydatków wynikających z umowy konsorcjum.

Problemy te omówimy w trakcie naszego webinarium – zapraszamy do zapoznania się z agendą szkolenia oraz do bezpłatnej rejestracji: LINK

Termin szkolenia online: 17 listopada 2022 r. o godz. 10:00.Justyna Kowalik, doradca podatkowy w Enodo Advisors, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo