13.07.2021 Nowy Ład również w cenach transferowych, cz. 1 – propozycje pozytywnych zmian od Ministerstwa Finansów

W ramach Nowego Ładu Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję zmian przepisów o cenach transferowych, fundując tym samym polskim podatnikom kolejne nowości w obowiązujących przepisach.

Enodo

Założenia Nowego Ładu w zakresie cen transferowych obejmują zarówno zmiany pozytywne, jak i negatywne, które szczególnie wpłyną na odpowiedzialność członków zarządów polskich spółek. W niniejszym artykule omówimy najistotniejsze zmiany, które mogą mieć pozytywny wpływ na obowiązki polskich podatników, jeżeli będą wprowadzone w zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów brzmieniu.

Zmiany terminów

Proponowane zmiany zakładają wydłużenie terminów na:

  • sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych - o jeden miesiąc, tj. do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika,
  • złożenie informacji o cenach transferowych - o dwa miesiące, tj. do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika.

Zmiany w podejściu do wartości transakcji

Kolejną istotną zmianą zaproponowaną przez Ministerstwo, jest nowe podejście do uwzględniania VAT w wartości transakcji kontrolowanych, w szczególności na potrzeby określenia obowiązków dokumentacyjnych. Zakłada się powiązanie pojęcia wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług jest, co do zasady, neutralny dla czynnych podatników VAT, zatem w wartości transakcji nie powinien być uwzględniany. Natomiast w przypadku braku neutralności tego podatku, wartość transakcji powinna go obejmować.

Nowe wyłączenia z obowiązków dokumentacyjnych

Kolejną propozycją godną uwagi, jest wprowadzenie szeregu nowych wyłączeń z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. W szczególności długo wyczekiwaną zmianą, którą proponuje Ministerstwo, jest wyłączenie z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania. Tego typu transakcje mogą być zwolnione, jeżeli spełniają odpowiednie warunki.

Brak obowiązków zawarcia analizy w lokalnej dokumentacji cen transferowych dla niektórych transakcji

W ramach Nowego Ładu Ministerstwo zaproponowało zwolnienie z zawierania analiz cen transferowych w dokumentacji lokalnej, m.in. dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane, które objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym zawieranych z tzw. rajami podatkowymi lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych. Ważne jest też to, że powyższe zmiany będą miały zastosowanie również do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r. Jest to propozycja istotnego uproszczenia w przepisach dotyczących transakcji rajowych dla podatników, którzy nie działają w ramach grup podmiotów powiązanych. Więcej o transakcjach rajowych pisaliśmy w cyklu artykułów na naszej stronie internetowej. [link: https://www.enodo.pl/aktualnosci/].

Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego

Proponowane zmiany zakładają wydłużenie terminu z 7 do 14 dni, w przypadku żądania przedłożenia dokumentacji przez organ podatkowy. Zmiana jest istotna ze względu na trudności, jakie spotykały podatników wezwanych do przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni.

Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Nowy Ład zakłada likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych (tzw. TPR). Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, likwidacja oświadczenia i wprowadzenie rozszerzonego raportowania w ramach TPR będzie odciążeniem dla polskich podatników, ponieważ będą składali jedną informację do jednego urzędu, a nie – tak jak teraz – dwa odrębne dokumenty i to do dwóch różnych urzędów.

Zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych

Obecnie TPR musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w znaczącej większości przypadków oznacza wszystkich członków zarządu danego podmiotu. Ministerstwo w ramach Nowego Ładu zaproponowało, aby informację o cenach transferowych mógł podpisywać również prokurent działający zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Podsumowanie

Powyższe zmiany należy ocenić jako pozytywne z perspektywy polskich podmiotów powiązanych, ale również tych podmiotów, które dokonują transakcji rajowych, a nie działają w ramach grup kapitałowych. Ministerstwo zaproponowało wiele ciekawych zmian, które rozwiały sporo wątpliwości interpretacyjnych w zakresie przepisów o cenach transferowych.

Jednak rzadko zdarza się tak, że wprowadzane (w tym przypadku na razie tylko proponowane) są tylko zmiany pozytywne dla polskich podatników. Nie inaczej jest i w tym przypadku! Omówienie tych negatywnych znajdą Państwo w naszym kolejnym artykule.

Marta Pabjańska, Senior Analyst w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo