01.03.2023 Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 1)

Płatności wyrównawcze pomiędzy podmiotami powiązanymi dostosowujące poziom rentowności do poziomu rynkowego, mogą w określonych przypadkach wpływać na rozliczenia VAT. Problem w tym, że przesłanki opodatkowania takich płatności, wypracowane w praktyce, są niejasne i budzą szereg wątpliwości. Pomimo utrwalonej linii interpretacyjnej w kwestii przesłanek opodatkowania, w związku z subiektywną oceną ich spełnienia w danych okolicznościach faktycznych, organy podatkowe wydają w tym zakresie odmienne rozstrzygnięcia.

Enodo

W pierwszym z artykułów poświęconych temu zagadnieniu, omawiamy ciekawą, wydaną w ostatnim czasie interpretację indywidualną, w której organ podatkowy stanął na stanowisku, iż korekta dochodowości, mająca na celu jej wyrównanie do poziomu rynkowego, pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2022 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.376.2022.2.DM).

Czego dotyczyła sprawa?

Z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócili się podatnicy należący do międzynarodowej grupy kapitałowej, będący podmiotami bezpośrednio powiązanymi – spółka prowadząca działalność operacyjną w zakresie produkcji i sprzedaży m.in. wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej oraz dystrybutor pełniący w ramach grupy funkcje dystrybucyjne i marketingowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka dokonuje sprzedaży ww. towarów m.in. na rzecz dystrybutora (dostawa towarów na terytorium kraju), na podstawie umowy regulującej zasady wzajemnej współpracy.

Stosowanie do postanowień umowy ceny sprzedaży towarów na rzecz dystrybutora kalkulowane są okresowo, na warunkach rynkowych (zgodnie z wypracowanymi przez strony zasadami ustalania cen transferowych), w kwocie zapewniającej osiągnięcie przez spółkę określonego poziomu dochodowości (marży), odpowiedniego dla pełnionej funkcji.

Mając na uwadze, że przyjęty przez strony sposób kalkulacji cen transferowych oparty jest na pewnych założeniach budżetowych (prognozach), w praktyce może zdarzyć się, że rzeczywisty poziom rentowności spółki, zrealizowany w danym okresie, będzie odbiegał od przyjętych założeń, wskutek niezależnych czynników, np. zmiany poziomu kosztów produkcyjnych, ogólnych kosztów administracyjnych (pomimo aktualizacji cen w trakcie roku; jej celem jest bowiem dostosowanie poziomu cen na potrzeby rozliczeń w przyszłych okresach, tj. bez korygowania rozliczeń dokonanych w przeszłości).

W takim przypadku, w celu wyrównania rentowności spółki do poziomu rynkowego, strony dokonują odpowiedniej korekty dochodowości (zwiększającej lub zmniejszającej dochodowość spółki), której towarzyszą dodatkowe rozliczenia pomiędzy stronami (płatności odpowiednio na rzecz spółki lub uiszczane przez spółkę).

Odnosząc się do metodologii kalkulacji korekty dochodowości strony wyjaśniły, że:

 • sposób kalkulacji kwoty płatności odnosi się do poziomu dochodowości spółki w danym, ustalonym okresie rozliczeniowym (punktem odniesienia są zagregowane wyniki spółki za dany rok);
 • wyrównanie poziomu dochodowości spółki za dany okres nie odnosi się do konkretnych zdarzeń z przeszłości (lecz do ogółu zdarzeń mających wpływ na poziom dochodowości);
 • w szczególności, kwoty korekty za dany okres nie są bezpośrednio powiązane z dostawami towarów dokonanymi przez spółkę w tym okresie (korekta dochodowości jest przeprowadzana niezależnie od wolumenu sprzedaży dokonanej w danym okresie);
 • z formalnego puntu widzenia, w świetle ustaleń umownych, przyjęty mechanizm korekty dochodowości nie powoduje podwyższenia lub obniżenia ceny/wynagrodzenia należnego spółce z tytułu skonkretyzowanych towarów sprzedawanych dystrybutorowi – korekta dochodowości dokonywana jest w oderwaniu od ceny jednostkowej poszczególnych towarów;
 • przy czym, cena sprzedaży towarów na rzecz dystrybutora wpływa na dochodowość spółki – co wskazuje na możliwość identyfikacji pośredniego związku pomiędzy ceną a korektą dochodowości, z perspektywy ekonomicznej;
 • ponadto, wyrównanie poziomu dochodowości spółki nie jest wynikiem błędu żadnej ze stron;
 • kwota korekty nie jest także możliwa do przewidzenia wcześniej aniżeli następuje rozliczenie pomiędzy stronami;
 • korekta dochodowości nie wiąże się również z żadnym świadczeniem ze strony dystrybutora na rzecz spółki.

Na gruncie przedstawionych okoliczności faktycznych zainteresowani chcieli m.in. upewnić się, że korekta dochodowości nie ma wpływu na rozliczenia VAT, tj. spółka nie jest zobowiązana do dokonania korekt faktur VAT wystawionych na rzecz dystrybutora, ani też do skorygowania wysokości podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wykazanego na fakturach dokumentujących dostawy towarów.


Rozstrzygnięcie organu podatkowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko podatników. W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał, że korekta dochodowości, dokonywana w celu jej wyrównania do poziomu rynkowego, stanowi zdarzenie niemające wpływu na rozliczenia VAT.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, organ podatkowy ograniczył się do przytoczenia okoliczności faktycznych przedstawionych przez strony, nie stwierdzając w analizowanej sprawie:

 • związku pomiędzy wyrównaniem poziomu dochodowości a kwotą należną spółce z tytułu dostaw konkretnych towarów, dokonanych na rzecz dystrybutora;
 • ani także jakiejkolwiek czynności wzajemnej (świadczenia usługi/dostawy towarów) ze strony dystrybutora na rzecz spółki;

które przemawiałby za uznaniem płatności wyrównawczych jako wynagrodzenia za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.


Stanowisko, jakie organ podatkowy zajął w rozpatrywanej sprawie, rodzi kolejne pytania, m.in.:

 • czy rozstrzygnięcie byłoby odmienne, gdyby mechanizm korekty dochodowości zakładał – pomimo braku bezpośredniego związku z transakcjami dokonanymi w przeszłości – proporcjonalne rozdzielenie skumulowanej kwoty korekty dochodowości za dany okres, pomiędzy poszczególne faktury wystawione/dostawy dokonane/towary sprzedane w tym okresie?
 • czy podatnicy mogą swobodnie decydować o sposobie wyrównania rentowności do poziomu rynkowego (korekta dochodowości bez odniesienia do konkretnych transakcji dokonanych w przeszłości vs. korekta cen/wynagrodzenia z tytułu poszczególnych, zrealizowanych wcześniej transakcji) – przesądzając tym samym o skutkach podatkowych płatności wyrównawczych na gruncie VAT?


Wątpliwości jest więcej – zapraszamy na webinarium!

Bazując na doświadczeniach Zespołu ENODO organizujemy bezpłatne szkolenie online, w trakcie którego wyjaśnimy:

 • w jakich przypadkach korekta cen transferowych rzutuje na rozliczenia VAT,
 • jakie są konsekwencje przyjęcia nieprawidłowego podejścia,
 • jak uchronić się przed ryzykiem zakwestionowania rozliczeń podatkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą szkolenia oraz do bezpłatnej rejestracji.


Justyna Kowalik, doradca podatkowy w Enodo Advisors, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo