04.07.2024 Transakcje kontrolowane – problemy identyfikacyjne

Nieostre przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) sprawiają, że identyfikowanie i dopełnianie obowiązków w zakresie cen transferowych wymaga obszernej wiedzy oraz śledzenia na bieżąco orzecznictwa i interpretacji, mimo braku zmian regulacji. W tym oraz w kolejnych artykułach omówimy kluczowe wyzwania w identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji, które sprawiają problemy przedsiębiorcom. Zachęcamy do lektury i śledzenia naszych przyszłych publikacji, które będą dostarczać praktycznych informacji w zakresie cen transferowych.

Enodo

Podatnicy co roku zmagają się ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Mimo że definicja „transakcji kontrolowanej” znajduje się w art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT oraz jest doprecyzowana w interpretacji ogólnej Ministra Finansów, podatnicy nieraz mierzą się z wątpliwościami w zakresie kwalifikacji transakcji jako „transakcje kontrolowane”. W niektórych wypadkach tj. w przypadku tzw. „transakcji rajowych” ustawodawca nakłada na podatników obowiązek dokumentowania transakcji, które nie stanowią „transakcji kontrolowanej”. Przez krótki okres obowiązywały nawet przepisy dotyczące dokumentowania pośrednich „transakcji rajowych”, które znacząco rozszerzały katalog transakcji, które były objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.

Interpretacje oraz orzecznictwo nie zapewniają skutecznej ochrony

Aby rozwiązać omawiany problem, warto skorzystać z dostępnych zasobów, takich jak interpretacja ogólna, interpretacje indywidualne, wyroki sądów administracyjnych oraz artykuły merytoryczne z portali branżowych. Niestety, stosowanie się do powszechnie przyjętych praktyk nie zapewnia ochrony w trakcie postępowania wymiarowego ani sądowego. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową, co wiąże się z dużym obciążeniem administracyjnym i finansowym. Dodatkowym utrudnieniem są ustawowo określone terminy na sporządzenie dokumentacji i złożenie informacji TPR-C, które należy dotrzymać, nawet czekając na wydanie indywidualnej interpretacji.

W niniejszym artykule poruszamy wątpliwości w zakresie identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych dla następujących transakcji: aport, wypłata dywidendy, dopłaty do kapitału oraz podwyższenie kapitału zakładowego. Kolejny artykuł będzie dotyczyć transakcji rajowych w kontekście cen transferowych. Następnie wyjaśnimy wątpliwości w zakresie transakcji umorzenia udziałów przez wspólnika w trybie art. 199 § 3 KSH.

Wypłata dywidendy

Przykładem transakcji, która w przeszłości budziła wątpliwości interpretacyjne w zakresie kwalifikacji jako „transakcja kontrolowana”, była wypłata dywidendy. Podatnicy uzyskali jednolite podejście do transakcji wypłaty dywidendy, po wydaniu interpretacji ogólnej Ministra Finansów, która rozwiązała wszelkie wątpliwości, poprzez wykluczenie obowiązku dokumentacyjnego. Choć istnieje obecnie jednolita praktyka w przypadku dywidend, jest wiele innych typów transakcji, dla których podejście nie jest tak klarowne.

Aport

Kolejną transakcją, która budzi wątpliwości w zakresie klasyfikacji jako „transakcja kontrolowana” oraz w zakresie określenia wysokości progu dokumentacyjnego, jest aport. Zgodnie z interpretacją indywidualną nr 0114-KDIP2-2.4010.18.2022.1.RK wydaną przez Dyrektora KIS: „[…] każde wniesienie aportu do spółki powiązanej będzie uznane za transakcję kontrolowaną”. Przedstawione powyżej stanowisko nie jest jednak utrwaloną linią interpretacyjną. W zakresie dokumentowania transakcji aportu nie zostało wydanych wiele interpretacji pozostających aktualnymi, zatem nie można wykluczyć wydania w przyszłości interpretacji, w której organ zmieni swoje stanowisko.

Przedmiotem aportu może być wiele rodzajów aktywów np. środki trwałe, zorganizowana część przedsiębiorstwa, wartości niematerialne i prawne, wierzytelność. Podatnicy mają wątpliwości w zakresie przyporządkowania aportu konkretnego aktywa do konkretnego typu transakcji, czego konsekwencją jest problem z ustaleniem właściwego progu dokumentacyjnego. Przykładowo transakcja aportu środka trwałego mogłaby zostać potraktowana jako transakcja towarowa, którą obowiązuje próg dokumentacyjny 10 000 000 zł. Jednak zgodnie z cytowaną powyżej interpretacją, charakter aportu, czy to materialnego, czy niematerialnego, nie ma znaczenia dla klasyfikacji transakcji kontrolowanej. W związku z tym wniesienie aportu nie jest uznawane za transakcję towarową, finansową ani usługową, lecz za transakcję inną, określoną w ustawie o CIT, z progiem dla obowiązku dokumentacyjnego wynoszącym 2 000 000 zł. Przedstawione w powyższej interpretacji stanowisko nie powinno być traktowane jako utrwalona linia interpretacyjna. W przedmiocie dokumentowania transakcji aportu nie zostało wydanych wiele interpretacji pozostających aktualnymi, zatem nie można wykluczyć wydania w przyszłości interpretacji, w której organ zmieni swoje stanowisko.

Transakcja aportu wartości niepieniężnych generuje również problemy w zakresie analizy porównawczej. Korzystając z powszechnie dostępnych informacji, podatnicy mają problem z właściwym podziałem przedmiotu aportu, na wkład na kapitał zakładowy oraz agio. Agio, w odróżnieniu od wartości aportu będącej wkładem na kapitał zakładowy, która jest przychodem zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, nie stanowi przychodu zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, zatem określenie właściwej wysokości aportu, stanowiącej wpłatę na kapitał zakładowy, jest szczególnie istotne ze względu na jej wpływ na obciążenia fiskalne.

Wpłata środków pieniężnych do spółki charakteryzuje się innymi zasadami opodatkowania od aportu. Nie podlega ona obowiązkom z zakresu podatków dochodowych, co wynika pośrednio z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, a wyłącznie podatkowi od czynności cywilnoprawnych w części, która pokrywa wartość nominalną objętych udziałów. Wskazane podejście zostało również potwierdzone w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 01.03.2018 r. sygn. DD6.8201.1.2018. Pomimo neutralności podatkowej wniesienia wkładu pieniężnego do spółki, obowiązek przeprowadzenia analizy, rozdzielającej wkład na kapitał zakładowy oraz agio, pozostaje. Potencjalnym zwolnieniem z obowiązków dokumentacyjnych takiej transakcji mógłby być art. 11n pkt 3 ustawy o CIT tj. transakcji, których wartość trwale nie stanowi przychodu, albo kosztu uzyskania przychodu. Ze wskazanego zwolnienia nie można jednak skorzystać w odniesieniu to transakcji kapitałowych. Jednocześnie brak jest utrwalonej praktyki stosowania wspomnianego zwolnienia, stąd jego zastosowanie może budzić zastrzeżenia organów podatkowych.

Dopłata wspólnika do spółki

Transakcją, która mimo istnienia podobieństw do aportu oraz podwyższenia kapitału zakładowego, nie podlega obowiązkom dokumentacyjnym, jest dopłata wspólnika do spółki zgodnie z art. 177 - 179 KSH. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów, dopłaty do spółki nie mają charakteru odpłatnego, charakterystycznego dla umów wzajemnych, zatem taka transakcja nie ma charakteru gospodarczego, w związku z czym nie jest „transakcją kontrolowaną”. Per analogiam, transakcje aportu oraz podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z posiadaniem podobnych cech do dopłat do kapitału, mogłyby zostać uznane za transakcje niewymagające dokumentowania, jednak zgodnie z ukształtowaną linią interpretacyjną są „transakcjami kontrolowanymi”.

Przedstawione powyżej transakcje są jedynie częścią grupy transakcji powodujących wątpliwości interpretacyjne na gruncie art. 11a ust. 1 pkt 6 oraz art. 11k ust. 2 ustawy o CIT.

Jeśli pojawią się u Państwa pytania w zakresie identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych, zapraszamy do kontaktu. Zespół cen transferowych ENODO Advisors zajmuje się kompleksową identyfikacją obowiązków dokumentacyjnych oraz wspieraniem klientów w dopełnianiu wszelkich obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.

Jakub Beym, Senior Manager w ENODO Advisors.

Olaf Ruchniewicz, Analyst w ENODO Advisors.

Pozostałe aktualności

26.06.2024

Trwają prace nad globalnym podatkiem minimalnym. Co to oznacza dla krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych?

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy, która wdroży w Polsce Dyrektywę[1] dotyczącą tzw. globalnego podatku minimalnego.  Zgodnie z dostępnymi informacjami nowe regulacje będą obowiązywać polskie i międzynarodowe grupy kapitałowe już od 1 stycznia 2025 r. Przepisy mogą jeszcze ulec zmianie, ale nie spodziewamy się, aby te zmiany były bardzo istotne.

Enodo
05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo