01.02.2023 Fotowoltaika i generatory prądu w firmie lub urzędzie. Uproszczenia akcyzowe dla użytkowników mikro i małych instalacji OZE w 2023 r.

Z początkiem 2023 r. regulacje akcyzowe dotyczące drobnych wytwórców energii z OZE zostały zracjonalizowane i zliberalizowane. Zmiany powinny ucieszyć firmy wytwarzające energię w mikro i małych instalacjach OZE, a także jednostki samorządu terytorialnego. Warto sprawdzić, czy w związku z produkcją energii elektrycznej w obwiązującym stanie prawnym jesteśmy obowiązani do rejestracji akcyzowej, składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji akcyzowych.

Enodo

Energia elektryczna jest jednym z wyrobów akcyzowych. Podmiot, który ją wyprodukował i zużył, a nie posiada koncesji, musi liczyć się z opodatkowaniem podatkiem akcyzowym.

Równocześnie regulacje akcyzowe przewidują zwolnienie od akcyzy zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzące z odnawialnych źródeł energii, wspomniane zwolnienie od akcyzy może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Dotychczas brak efektywnego opodatkowania akcyzą nie oznaczał, iż podmioty gospodarcze wytwarzające energię w mikro i małych instalacjach OZE (np. użytkujące instalacje fotowoltaiczne), mogły zapomnieć o podatku akcyzowym. Podlegały one bowiem dodatkowym obowiązkom określonym w ustawie akcyzowej, takim jak składanie (najczęściej zerowych) deklaracji akcyzowych oraz prowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

Co ciekawe, od dłuższego czasu przepisy akcyzowe nie zobowiązywały ich już do dokonania rejestracji akcyzowej, co oznacza, że do realizacji obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych zobligowane były podmioty, których organy Krajowej Administracji Skarbowej nie widziały w rejestrze akcyzowym (CRPA).

Z początkiem 2023 r. zmieniły się regulacje akcyzowe dotyczące drobnych wytwórców energii z OZE. W związku z tym warto przyjrzeć się aktualnym obowiązkom wynikającym z produkcji energii elektrycznej i sprawdzić, czy od nowego roku konieczna jest rejestracja akcyzowa, składanie deklaracji oraz prowadzenie ewidencji akcyzowych.

Koniec z deklaracjami akcyzowymi (do 1 MW)

Najbardziej kontrowersyjnym z obowiązków, którym podlegali przedsiębiorcy zużywający wytworzoną na własne potrzeby energię elektryczną było składanie deklaracji na potrzeby podatku akcyzowego, pomimo stosowania przez nich wspomnianego wyżej zwolnienia z podatku.

Dotychczasowe regulacje nakładały bowiem obowiązek składania deklaracji akcyzowych od energii elektrycznej w bardzo szerokim zakresie. Wyłączenie obejmowało jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Na szczęście akcyzowy obowiązek sprawozdawczy dla posiadaczy małych instalacji wytwórczych odszedł wraz z nowym rokiem w przeszłość. Od początku 2023 roku zwolnieniem ze składania deklaracji objęci zostali bowiem również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy zużywają energię elektryczną wyprodukowaną przez siebie z generatorów o łącznej mocy nie większej niż 1 MW, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych zużytych do wytworzenia tej energii została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Ten ostatni warunek nie dotyczy, rzecz jasna, energii wytwarzanej w instalacjach fotowoltaicznych.

Tym samym podmioty te nie mają już obowiązku wykazywania ilości zużytej energii elektrycznej objętej zwolnieniem od akcyzy w deklaracjach podatkowych.

Niepotrzebna ewidencja akcyzowa (do 1 MW)

Wprowadzone zmiany obejmują także zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych.

Do końca 2022 roku przepisy przewidywały wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej w przypadku podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot.

Tym samym użytkownicy instalacji, z których nadwyżki niezużytej energii odprowadzane były do sieci (np. prosumenci) zobowiązani byli skrupulatnie odnotowywać w ewidencji akcyzowej ilość energii wyprodukowanej i zużytej.

Na szczęście z nowym rokiem obowiązek ten został wyłączony w stosunku do podmiotów zużywających na własne potrzeby energię elektryczną wytworzoną przez siebie z generatorów o łącznej mocy do 1 MW.

Z kolei podmioty w dalszym ciągu mające obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowej w stosunku do wyprodukowanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE zyskały od początku roku możliwość określenia szacunkowej ilości energii w sytuacji, w której nie dysponują urządzeniami pomiarowymi.

Samorządy korzystniej niż przedsiębiorcy

Zmiany dotyczące regulacji akcyzowych, obejmujące zwolnienie od akcyzy zużycia energii wytworzonej w generatorach o mocy do 1 MW powinny szczególnie ucieszyć urzędników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Po pierwsze, zakres zwolnienia od akcyzy został skrojony bardziej pod ich potrzeby. Nadal zwolnione od akcyzy jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Jednak w przypadku jednostki samorządu terytorialnego produkującej energię elektryczną z OZE łączna moc generatorów jest od 1 stycznia 2023 r. ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych danej JST.

Na potrzeby określenia obowiązków JST ustawa akcyzowa zdefiniowała jednostki organizacyjne JST jako jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe. urzędy gminy, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie.

Tym samym gmina, w której jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola etc.) zużywają energię z własnych instalacji fotowoltaicznych, ale żadna z tych jednostek nie korzysta z generatorów o łącznej mocy powyżej 1 MW, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z akcyzy w odniesieniu do całości energii pochodzącej z tego typu instalacji.

Równocześnie, taka gmina nie będzie obowiązana do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), a jeśli jest już w nim zarejestrowana, powinna się obecnie wyrejestrować.

W sytuacji, gdy łączna moc generatorów przekroczy 1 MW w którejś z jednostek organizacyjnych, JST będzie miała obowiązek wskazać w zgłoszeniu rejestracyjnym adresy miejsc zużycia energii z tych generatorów wyłącznie przez jednostkę organizacyjną, która przekroczyła wspomniany próg.

Warto zaznaczyć, że JST produkujące energię elektryczną z OZE w podległych im jednostkach organizacyjnych zwolnione będą również z obowiązków związanych ze składaniem deklaracji i prowadzeniem ewidencji akcyzowej w tym zakresie. Podobnie jak w przypadku rejestracji akcyzowej (CRPA), uproszczenia te nie będą miały jednak zastosowania w przypadku przekroczenia przez generatory wykorzystywane przez daną jednostkę organizacyjną do produkcji energii mocy 1 MW. JST będzie wówczas zobligowana do uwzględnieniu w deklaracji akcyzowej nadwyżki energii zużytej przez taką jednostkę ponad 1 MW, a także ujęcia jej w ewidencji akcyzowej, którą w takiej sytuacji JST będzie nadal zobowiązana prowadzić.

Uproszczenia nie tylko dla OZE

Na koniec warto zwrócić uwagę, że opisywane zmiany nie dotyczą wyłącznie zużycia energii z mikro i małych instalacji OZE, takich jak instalacje fotowoltaiczne. Z uproszczeń tych (poza dodatkowymi preferencjami dla JST), podatnicy będą mogli skorzystać również w odniesieniu do innych generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW (pod warunkiem, że od wyrobów akcyzowych wykorzystanych do wytworzenia energii została zapłacona akcyza w należnej wysokości), niezależnie od tego czy są przyłączone do sieci, np. w przypadku zużycia energii z generatorów awaryjnych.

Artykuł ukazał się na łamach Dziennik Gazeta Prawna.

Bartosz Bołtromiuk, doradca podatkowy, Director w ENODO Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem akcyzowym, VAT, należnościami celnymi i handlem międzynarodowym, a także SENT i prawem energetycznym.

Przemysław Sawicki, Junior Analyst w ENODO Advisors.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo