14.11.2022 Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo

W ostatnim artykule opisaliśmy interpretację indywidulaną, w której organ podatkowy rozstrzygnął, że rozliczenia dokonywane pomiędzy uczestnikami konsorcjum, zgodnie z uzgodnionym kluczem podziału przychodów, podlegają opodatkowaniu VAT. Uznał bowiem, że kwoty wypłacane przez Lidera na rzecz Partnera, w ramach rozliczenia/podziału przychodów na podstawie umowy konsorcjum, stanowią wynagrodzenie należne Partnerowi z tytułu świadczenia na rzecz Lidera usług opodatkowanych VAT.

Z kolei w interpretacji indywidualnej wydanej w maju br. organ podatkowy potwierdził, że w odniesieniu do rozliczeń pomiędzy Liderem a Partnerem nie dochodzi do jakiejkolwiek czynności opodatkowanej VAT. W konsekwencji, zdaniem organu, Partner nie jest zobowiązany do rozliczania VAT z tytułu przekazania mu przez Lidera części wynagrodzenia w związku z udziałem we wspólnym przedsięwzięciu, w udziale wynikającym z umowy konsorcjum (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2022 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.123.2022.2.WK).

Czego dotyczyła sprawa?

Z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócili się podatnicy, którzy zawarli umowę konsorcjum w zakresie wspólnego świadczenia usług prawnych oraz usług doradztwa podatkowego na rzecz klientów. Zawarta przez nich umowa konsorcjum przewidywała, że każdy z konsorcjantów ponosił odpowiedzialność za wykonanie swoich obowiązków wobec osób trzecich, przy czym odpowiedzialność wobec wspólnych klientów była solidarna. We wszystkich umowach z klientami jako strony wskazani byli Lider i Partner działający wspólnie, na podstawie umowy konsorcjum (przy czym Lider działał zarówno w imieniu własnym na własny rachunek, jak również w imieniu i na rzecz Partnera).

Zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczeń, Lider wystawiał na rzecz klientów faktury dokumentujące wspólną realizację usług przez obu członków konsorcjum, opiewające na całą kwotę należnego im wynagrodzenia (tj. także w części przysługującej Partnerowi). Na podstawie otrzymanej faktury, klienci dokonywali płatności całości wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Lidera. Część wynagrodzenia przysługująca Partnerowi była mu następnie przekazywana przez Lidera, zgodnie z udziałem wynikającym z umowy konsorcjum (co do zasady, podział wynagrodzenia dokonywany był po połowie, niezależnie od wykonanych faktycznie czynności, przy czym możliwe było przyjęcie innego udziału, np. w przypadku przewidywanego istotnie większego zaangażowania jednego z konsorcjantów w wykonanie umowy na rzecz klienta).

W ramach konsorcjum Lider i Partner nie wykonywali na swoją rzecz żadnych czynności za wynagrodzeniem (taka sytuacja mogła mieć miejsce wyłącznie w ramach współpracy polegającej na podwykonawstwie, realizowanej poza umową konsorcjum, w przypadku zlecania sobie wzajemnie czynności wykonywanych samodzielnie na rzecz klientów).

W świetle opisanych okoliczności faktycznych, konsorcjanci oczekiwali potwierdzenia, że:

  • w odniesieniu do dokonywanych pomiędzy nimi rozliczeń nie dochodzi do jakiejkolwiek czynności opodatkowanej VAT;
  • w konsekwencji, Partner nie jest zobowiązany do wykazania VAT należnego z tytułu przekazania mu przez Lidera części wynagrodzenia w związku z udziałem we wspólnym przedsięwzięciu, w udziale wynikającym z umowy konsorcjum;
  • zatem rozliczenia te mogą być dokumentowane notą księgową (uznaniową lub obciążeniową).

Rozstrzygnięcie organu podatkowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko uczestników konsorcjum. W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał, że pomiędzy Liderem a Partnerem nie dochodzi do żadnych czynności opodatkowanych VAT, a jedynie do transferu przez Lidera na rzecz Partnera części wynagrodzenia z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Transfer ten, zdaniem organu, nie powinien być dokumentowany fakturą, lecz innym dowodem księgowym (np. notą księgową).

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, organ przytoczył następujące argumenty:

  • okolicznością, która decyduje o opodatkowaniu VAT, jest odpłatność za świadczoną usługę, tj. wynagrodzenie należne za dane świadczenie – w ocenie organu, operacja księgowa, dokonywana przez Lidera na rzecz Partnera, nie spełnia tego kryterium, z uwagi na brak świadczenia wzajemnego;
  • część wynagrodzenia przysługująca Partnerowi nie stanowi odpłatności z tytułu świadczenia usług bądź dostawy towarów pomiędzy konsorcjantami – lecz rozliczenie będące podziałem zysku z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia;
  • rozliczenia te, jako nieodnoszące się do żadnych czynności opodatkowanych VAT pomiędzy Partnerem a Liderem, pozostają zatem poza zakresem opodatkowania VAT – w szczególności, Partner nie jest zobowiązany do rozliczania VAT z tytułu przekazania mu przez Lidera części wynagrodzenia w związku z udziałem we wspólnym przedsięwzięciu, w udziale wynikającym z umowy konsorcjum.

Co istotne, organ podatkowy uznał, że Partner nie wykonuje na rzecz Lidera żadnych usług – nie podważając stwierdzenia konsorcjantów, iż wszystkie czynności realizowane w ramach konsorcjum wykonywane są wspólnie przez Lidera i Partnera bezpośrednio na rzecz klientów (konsorcjanci nie są usługobiorcami, wręcz odwrotnie – występują zbiorowo w charakterze usługodawców, wykonujących wspólnie usługi na rzecz klientów, zatem nie dochodzi między nimi do odsprzedaży/refakturowania usług).

W odróżnieniu od interpretacji indywidualnej przedstawionej w naszym poprzednim artykule, w tym przypadku organ podatkowy nie stwierdził, że usługi realizowane przez Partnera w ramach umowy konsorcjum, są świadczone na rzecz Lidera (w ramach łańcucha świadczeń), a w rezultacie nie zidentyfikował świadczenia wzajemnego wobec kwot wypłacanych przez Lidera na rzecz Partnera z tytułu podziału przychodów na podstawie umowy konsorcjum.

Wątpliwości jest więcej – zapraszamy na webinarium!

Niejednolita linia interpretacyjna w zakresie rozliczeń VAT w ramach konsorcjum jest źródłem licznych wątpliwości. Które zagadnienia budzą najwięcej wątpliwości w praktyce? Na czym polega ryzyko podatkowe i jak się przed nim uchronić?

Problemy te omówimy szerzej w trakcie naszego webinarium – zapraszamy już w najbliższy czwartek!

Agenda szkolenia oraz link do bezpłatnej rejestracji [link]

Termin szkolenia online: 17 listopada 2022 r. o godz. 10:00.

Justyna Kowalik, doradca podatkowy w Enodo Advisors, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo