03.04.2020 "Tarcza antykryzysowa" w telegraficznym skrócie

Przepisy podatkowe „tarczy antykryzysowej” zostały już uchwalone i opublikowane. Przedstawiamy nasz przegląd przyjętych rozwiązań.

Enodo

Rozwiązania, które dotyczą wszystkich podatników (bez względu na wielkość) 

Przełożenie/wydłużenie terminów związanych z obowiązkami podatkowymi

 • Przedłużenie terminu wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za pracowników za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r.
 • Wydłużenie terminu do złożenia deklaracji CIT za 2019 r. oraz wpłaty związanego z tym podatku do końca maja 2020 r.; wszystko również wskazuje na to, że także PIT może również zostać przełożony do 31 maja 2020 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą (kwestia zostanie uregulowana poza samą tarczą, wydany dotychczas komunikat w sprawie PIT jest niejednoznaczny).
 • Wydłużenie terminu do złożenia zawiadomienia o dokonaniu wpłaty na rachunek inny niż ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT do 14 dni.
 • Przedłużenie do dnia 20 lipca 2020 terminu wpłaty tzw. podatku minimalnego od środków trwałych za miesiące marzec-maj. Warunkiem jest m.in. spadek przychodów o 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.
 • Zawieszenie terminów składania informacji o schematach podatkowych MDR od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych.
 • Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej o 3 miesiące (z możliwością kolejnego przedłużenie o maksymalnie kolejne 3 miesiące) – dotyczy wniosków złożonych przed lub w trakcie stanu epidemii lub stanu zagrodzenia epidemiologicznego.

 Zawieszenie terminów

 • Zawieszenie na okres stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego biegu terminów prawa administracyjnego, terminów procesowych oraz terminów sądowych. Zawieszenie nie dotyczy terminów prawa cywilnego.
 • Minister może w drodze rozporządzenia zawiesić prowadzoną egzekucję administracyjną (z zajętych rachunków będzie możliwość dokonywania wypłat).
 • Zawieszenie terminów na tzw. milczące załatwienie sprawy, za wyjątkiem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

 Odroczenie wejścia w życia nowych regulacji

 • Odroczenie wejścia w życie istotnych zmian w podatku VAT do 1 lipca 2020 r. – rezygnacja z nowego JPK (ten obowiązek od 1 lipca miał dotyczyć tylko dużych podatników oraz nowej matrycy stawek VAT i przepisów o wiążącej informacji stawkowej).
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku złożenia zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach do 1 października 2020 r.

 Ułatwienia natury formalnej

 • Możliwość doręczania pism w postępowaniach podatkowych w postaci wydruku pisma wydanego w formie elektronicznej.
 • Wprowadzenie możliwości złożenia tzw. czynnego żalu w formie elektronicznej.
 • Automatyczne przedłużenie zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz dla cudzoziemców.

 Rozwiązania podatkowe i składkowe

 • Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej związanej z rozłożeniem na raty lub odroczeniem płatności składek na ZUS i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, m.in. PIT, CIT, VAT – konieczne wystąpienie z uzasadnionym wnioskiem.
 • Możliwe zwolnienie podatników z odsetek za zwłokę za nieuregulowane w terminie zobowiązania podatkowe – w tym celu konieczne rozporządzenie Ministra Finansów określające szczegóły tego rozwiązania (wciąż nie zostało ono wydane).
 • Możliwość odliczenia straty podatkowej z 2020 r. do wysokości 5 mln zł od dochodu osiągniętego w 2019 r. poprzez korektę zeznania za ten rok (rozwiązanie skierowane do podatników, który zanotują spadek rocznych przychodów o co najmniej 50%).
 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, jeśli nie dokonali płatności w terminie 90 dni (przepisy skierowane do podmiotów, których przychody w danych okresach rozliczeniowych spadły o co najmniej 50% w stosunku do analogicznych okresów w latach poprzednich).
 • Darowizny przekazane do 30 września 2020 r. na cele związane ze zwalczaniem COVID-19 obniżają podstawę opodatkowania PIT i CIT (200% darowizny przekazanej w kwietniu, 150% przekazanej w maju oraz 100% późniejsze darowizny).
 • Ulgi w podatku od nieruchomości

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały:

1)      za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu;

2)      przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń

Dofinansowanie (na wniosek) ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych za umowach cywilnoprawnych:

 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem, gdy wynagrodzenie obniżono o nie więcej niż o 50% i jest ono nie niższe minimalne wynagrodzenie za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) – w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników o obniżonym wymiarze czasu pracy o 20% (nie więcej niż do połowy etatu), gdy jego wynagrodzenie jest nie niższe niż wynagrodzenie minimalne (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) – w wysokości połowy wynagrodzenia pracownika (zmniejszonego zgodnie ze zmniejszonym wymiarem czasu pracy), nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinasowanie na okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku (termin może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów).

Dofinansowania nie przysługują do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku otrzymali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału (ok. 15 600 PLN).

Warunki otrzymania dofinansowania:

1)      spadek obrotów związanych z COVID-19 o co najmniej:

 1. 15% w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
 2. 25% w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

- przy czym za miesiąc uważa się także 30 następujących po sobie dni, jeśli okres brany pod uwagę rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego

2)      przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

3)      przedsiębiorca nie otrzymał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na ochronę miejsc pracy.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcą, organizacją związkową/organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy (dokładne warunki opisane w projekcie ustawy):

 • dokładne regulacje uzależnione od ich liczby oraz liczby zrzeszonych członków,
 • jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Konieczne będzie przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Uelastycznienie przepisów prawa pracy

U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych (analogicznie jak w przypadku dopłaty do wynagrodzeń przy obniżonym wymiarze czasu pracy) i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. dopuszczalne jest:

 • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku określonego w kodeksie pracy;
 • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.
 • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Konieczne jest porozumienie z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników (szczegółowe warunki w projekcie ustawy).

Rozwiązania przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Rozwiązania składkowe i podatkowe skierowane do małych podatników

Możliwość rezygnacji w trakcie roku z regulowania zaliczek uproszczonych na podatki dochodowe i płacenie zaliczek od dochodów bieżących.

Zwolnienie z ZUS skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

 • Całkowite zwolnienie płatnika składek ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, gdy zatrudnia mniej niż 10 pracowników, za okres od 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. – pod warunkami przewidzianymi w ustawie;
 • Zwolnienie z ZUS samego przedsiębiorcy, jeśli jego miesięczne przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczały 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r. (ok. 15 680 PLN);
 • Dla podlegających ubezpieczeniu w KRUS przewidziano zwolnienie ze składki emerytalno-rentowej za II kwartał 2020 r.

W obu przypadkach konieczne jest złożenie wniosku do 30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych) należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunki:

 • zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (w następstwie wystąpienia COVID-19) obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych),
 • utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi,
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Dofinansowanie uzależnione od spadku obrotów, maksymalnie do wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika (szczegółowe rozwiązania opisane w projekcie ustawy).

Warto podkreślić, że w przypadku przestoju ekonomicznego wypłacane wynagrodzenie przestojowe (tj. nie mniej niż 50% wynagrodzenia pracownika) nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne z uwzględnieniem wymiaru etatu. To znaczy, że jeżeli pracownik na podstawie umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie minimalne, to aby otrzymać pomoc z FGŚP, nie można w ogóle obniżyć wynagrodzenia. Natomiast przy obniżeniu wymiaru czasu pracy, razem ze zmniejszeniem etatu może iść zmniejszenie wynagrodzenia w odpowiedniej proporcji, nawet jeżeli pracownik zatrudniony na pełen etat otrzymywał wynagrodzenie minimalne.

Dofinansowania przysługują przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku (możliwe przedłużenie rozporządzeniem Rady Ministrów).

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Preferencyjne pożyczki do 5.000 PLN z możliwością późniejszego umorzenia pożyczki, pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia przez wskazany okres.

Dodatkowe regulacje szczegółowe

Zwracamy uwagę, że uchwalone regulacje wprowadzają także możliwość otrzymania dofinansowania przez osoby samozatrudnione oraz zatrudnione za umowach cywilnoprawnych w przypadku spadku przychodów oraz jako wynagrodzenie postojowe.

Przepisy przewidują także szczególne rozwiązania dla określonych branż, m.in.:

 • transportu,
 • przewozu osób,
 • działalności kulturalnej,
 • turystyki, organizacji imprez, wystaw i eventów.

Tarcza zawiera także regulacje skierowane m.in. do przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

 

 

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo