07.05.2020 Uprzednie porozumienia cenowe (APA) – najnowsze statystyki

Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych – APA.

Enodo

W ciągu 14 lat obowiązywania w Polsce przepisów umożliwiających zawarcie uprzednich porozumień cenowych pozytywnie rozpatrzono łącznie 87 wniosków o APA, wydano także 22 innych rozstrzygnięć.

Jak wynika z publikacji resortu, w 2020 r. zostało zawartych dotychczas 6 jednostronnych i 1 dwustronne uprzednie porozumienie cenowe. W toku pozostaje 327 prowadzonych spraw. Na decyzję Ministerstwa Finansów oczekuje 298 wniosków o jednostronne APA, 28 wniosków o dwustronne APA i jeden wniosek o zawarcie wielostronnego porozumienia cenowego.

Średni czas obsługi wniosków o APA na dzień 31 marca 2020 r. wynosił odpowiednio: 11 miesięcy – w przypadku porozumień jednostronnych, 30 miesięcy – w przypadku porozumień dwustronnych oraz 35 miesięcy – w przypadku porozumień wielostronnych. W stosunku do statystyk, które zamknęły rok 2019, okresy dla porozumień jedno- i dwustronnych uległy wydłużeniu o miesiąc.

Zgodnie z przepisami ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych postępowanie w sprawie wydania porozumienia jednostronnego powinno być zakończone w ciągu 6 miesięcy, w przypadku porozumienia dwustronnego – 12 miesięcy, a w przypadku porozumienia wielostronnego – 18 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Dane podane przez Ministerstwo Finansów wskazują, że czas obsługi wniosków jest już dwukrotnie dłuższy od tych instrukcyjnych terminów.

Co więcej, aktualne wartości zostały ustalone w oparciu o uśrednione dane historyczne. Nie odzwierciedlają więc w pełni efektu wywołanego rekordową liczbą wniosków złożonych przez przedsiębiorców w 2019 r. Podatnicy pragnęli obronić koszty podatkowe przed ograniczeniem z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę liczbę wniosków oczekujących na rozpatrzenie, przy ewidentnie ograniczonych zasobach Ministerstwa Finansów, spodziewamy się, że faktyczny czas obsługi wniosków o APA będzie znacznie dłuższy niż wskazany w najnowszych statystykach. Może osiągnąć nawet trzykrotność terminów ustawowych.

Terminy rozstrzygnięć mogą być dłuższe w związku z utrzymującym się zainteresowaniem podatników. Ci tylko w trzech pierwszych miesiącach 2020 r. złożyli do Szefa KAS już 5 nowych wniosków o APA. Dla porównania w latach 2006-2017 (tj. zanim w życie wszedł art. 15e ustawy) do Ministerstwa Finansów wpływało około 7 wniosków rocznie.

Zawarcie porozumienia cenowego oferuje podatnikom istotne korzyści. Należy do nich możliwość wyłączenia kosztów usług, opłat i należności ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych spod limitów wprowadzonych w art. 15e ustawy, wyeliminowanie ryzyka doszacowania dochodu ustalonego zgodnie z zawartym uprzednim porozumieniem cenowym czy wyłączenie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w okresie, którego dotyczy to porozumienie. Istotną przewagą wynikającą z  objęcia danej transakcji APA jest przewidywalność wyniku postępowań podatkowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Umożliwia to firmom prognozowanie zobowiązań podatkowych, a w konsekwencji skuteczniejsze zarządzanie płynnością finansową i realizację celów biznesowych.

Mimo to należy zastanowić się, czy procedura pozostaje atrakcyjna, gdy postępowanie trwa tak długo.

W przypadku porozumień wielostronnych czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi już prawie 3 lata, a maksymalny okres obowiązywania APA to 5 lat od początku roku podatkowego, w którym złożono wniosek. W warunkach tak długiego utrzymywania przedsiębiorców w niepewności co do decyzji Szefa KAS powstaje pytanie choćby o aktualność sporządzonych przez podatników prognoz dotyczących wartości transakcji objętych wnioskiem. W kontekście limitowania kosztów wskazanych w art. 15e ustawy długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków oznacza również zamrożenie środków w ramach przekazanego administracji skarbowej podatku. Podatek będzie można odzyskać dopiero w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia.

Dlatego podatnicy już na etapie podejmowania decyzji o złożeniu wniosku muszą rozważyć, czy w danym przypadku potencjalne korzyści będą współmierne do kosztów procedury APA.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, trudno o stanowczy optymizm.

 

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo