13.11.2020 Mniej luk i niejasności w mechanizmie split payment w projekcie SLIM VAT

28 października do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe[1] (znany jako SLIM VAT), który zawiera rozwiązania doprecyzowujące i uzupełniające mechanizm podzielonej płatności (MPP).

Enodo

Wartość faktury

Projekt zakłada wprowadzenie w ustawie o VAT jednoznacznego zapisu zgodnie z którym jednym z warunków stosowania obowiązkowego MPP jest wartość brutto faktury „przekraczająca” kwotę 15 000 zł lub jej równowartość w walucie obcej. Dotychczas przepisy stanowiły o kwocie należności ogółem „stanowiącej” kwotę 15 000 zł, o której mowa w ustawie Prawo przedsiębiorców[2], co część ekspertów odczytywała jako odnoszące się wyłącznie do faktur o wartości brutto dokładnie 15 000 zł. Nowe przepisy określają także zasady stosowane do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na potrzeby zastosowania obowiązkowego MPP. W świetle nowelizacji, przy dokonywaniu takiego przeliczenia trzeba będzie zastosować zasady wykorzystywane od dawna do przeliczania podstawy opodatkowania, określone w art. 31a ustawy o VAT.

Rozszerzenie zakresu potrąceń wyłączających obowiązkowy MPP

Jednym z postulatów zgłaszanych przez podatników było rozszerzenie zakresu potrąceń wierzytelności, dokonanie których wyłącza stosowanie obowiązkowego MPP. Dotychczasowe przepisy stanowiły, że split payment nie stosuje się w przypadku dokonania potrąceń z art. 498 Kodeksu cywilnego[3] (KC), w zakresie, w jakim kwoty są potrącane. Odwołanie do przepisów KC w tym przepisie ograniczało zatem jego stosowanie jedynie do potrąceń, które są wzajemne (osoby ich dokonujące są względem siebie jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem), już wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Nowy zapis tego postanowienia miałby wyłączać stosowanie obowiązkowego MPP w przypadku dokonania każdego potrącenia wierzytelności dopuszczalnego na zasadzie swobody umów, nie tylko do tzw. potrąceń kodeksowych. Zawężenie do potrąceń z Kodeksu cywilnego było niefortunne, gdyż w przypadku rozliczeń poprzez różne formy potrąceń, ryzyko wyłudzeń VAT i tak jest minimalne (brak przepływu środków pieniężnych), a brak wyłączenia obowiązkowego MPP przy potrąceniach wierzytelności jeszcze niewymagalnych ograniczał ich dokonywanie, co z kolei mogło skutkować zatorami płatniczymi.

Płatność w split payment na rzecz nie-VATowców

Kolejna luka obecnie obowiązującego mechanizmu podzielonej płatności ujawniła się w przypadku dokonywania płatności w split payment na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT. Takie podmioty posiadają rachunki rozliczeniowe, do których banki automatycznie otwierają rachunki VAT. Dokonanie płatności w MPP na rzecz tych podmiotów jest zatem technicznie możliwe, choć nieuzasadnione z punktu widzenia przepisów o VAT.

Przykładem takiej sytuacji jest płatność zajętej wierzytelności na rachunek komornika. Taka płatność nie powinna być traktowana jako zapłata za fakturę, w związku z czym nie powinna być dokonana w MPP. Niestety, nie jest to jasne dla wszystkich podmiotów, które czasami domyślnie, dla bezpieczeństwa stosują MPP. Z uwagi na takie sytuacje, nowelizacja przewiduje możliwość złożenia wniosku o uwolnienie środków z rachunku VAT również przez posiadające środki na rachunku VAT, podmioty niebędące podatnikami VAT, w tym także przez podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Dotychczasowe brzmienie przepisów pozwalało na złożenie takiego wniosku wyłącznie przez podatnika VAT, stawiając nie-podatników w sytuacji bez wyjścia – środki na rachunku VAT były zablokowane. Obecnie proponowana procedura zwrotu dla nie-podatników ma być analogiczna do tej stosowanej wobec podatników, z wyjątkiem jednak etapu weryfikacji zaległości w podatkach takiego podmiotu.

Rozszerzenie możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT

Kolejna zmiana polega na rozszerzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT także na płatność kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów, czy też należności celnych na rzecz agencji celnych. Dokonanie takiej płatności wymagać będzie specjalnego sformułowania komunikatu przelewu, co również zostało przewidziane w nowelizacji przepisów.

Nowe korzyści wynikające ze stosowania MPP

Ponadto, nowelizacja proponuje rozwinięcie systemu korzyści dla podatników w związku ze stosowaniem MPP poprzez dodanie postanowienia, że w przypadku opłacenia faktury z zastosowaniem MPP, do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tej faktury nie stosuje się sankcji polegającej na nałożeniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 15%, określonej w art. 112b ust. 2a.

Zmiany w WIS a MPP

Dodatkowo należy zauważyć, że dzięki zmianom w zakresie WIS oraz w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (wprowadzenie klasyfikacji według symboli PKWiU 2015), planowane jest, by od 1 stycznia 2021 r. umożliwić podatnikom występowanie z wnioskami o WIS w celu potwierdzenia zastosowania obowiązkowego MPP, co jest niewątpliwie zmianą na plus.

Podsumowanie

Omówione powyżej zmiany w zakresie MPP są odpowiedzią na niektóre pytania, które pojawiły się wraz z wejściem w życie obowiązkowego split paymentu, co miało miejsce 1 listopada 2019 r. W znacznej mierze są to jednak poprawki, a nie rewolucyjne zmiany w systemie MPP. Jednak w przypadku  niektórych podmiotów (podmioty dokonujące potrąceń pozakodeksowych, nie-podatnicy posiadający środki zablokowane na rachunku VAT), nowe przepisy mogą mieć znaczny wpływ na poprawę ich płynności finansowej.

[1] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, druk sejmowy nr 718;

[2] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U.2019 poz. 1292),

[3] Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2020 poz. 1740).

Katarzyna Janiak, doradca podatkowy Senior Associate w ENODO Advisors . Specjalizuje się w podatku od towarów i usług.  Jest autorką komentarzy i artykułów o tematyce podatkowej.

Jakub Stankowski, senior analyst w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, a także przygotowywaniu rozliczeń z tytułu podatku VAT dla spółek z siedzibą w Polsce oraz spółek zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo