26.03.2020 Tarcza antykryzysowa - rozwiązania podatkowe

Rząd przyjął projekt ustawy i rozporządzenia, które mają pomóc przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19. Projekty przewidują rozwiązania dotyczące podatków i składek ZUS.

Enodo

Część z proponowanych rozwiązań dotyczy wszystkich przedsiębiorców - są to m.in.:

  • zwolnienie z opłaty prolongacyjnej związanej z rozłożeniem na raty lub odroczeniem płatności składek na ZUS i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, m.in. PIT, CIT, VAT – konieczne jest jednak wystąpienie z uzasadnionym wnioskiem;
  • przedłużenie terminu wpłaty przez płatników zaliczek na PIT pracowników do 1.6.2020 r.;
  • odroczenie wejścia w życie istotnych zmian w podatku VAT do 1.7.2020 r. – przede wszystkim nowego formatu JPK dla dużych przedsiębiorców oraz nowej matrycy stawek VAT i przepisów o wiążącej informacji stawkowej;
  • wydłużenie terminu do złożenia deklaracji PIT i CIT za 2019 r. oraz wpłaty związanego z tym podatku do końca maja 2020 r.;
  • możliwość odliczenia straty podatkowej z 2020 r. do wysokości 5 mln zł od dochodu osiągniętego w 2019 r. poprzez korektę zeznania za ten rok (rozwiązanie skierowane do podatników, który zanotują spadek rocznych obrotów o co najmniej 50%);
  • wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, jeśli nie dokonali płatności w terminie 90 dni (przepisy skierowane do podmiotów, których przychody w danych okresach rozliczeniowych spadły o co najmniej 50% w stosunku do analogicznych okresów w latach poprzednich).

Wiele istotnych zmian adresowanych jest do najmniejszych przedsiębiorców – są to m.in.:

  • całkowite zwolnienie ze składek ZUS mikroprzedsiębiorców za zatrudnianych przez nich pracowników za okres od 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja bez dalszych warunków oraz zwolnienie z ZUS samego przedsiębiorcy, jeśli jego miesięczne przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczały 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (15 600 PLN);
  • możliwość rezygnacji w trakcie roku z regulowania zaliczek uproszczonych na podatki dochodowe i płacenie zaliczek od dochodów bieżących (rozwiązanie skierowane do małych podatników).

W stosunku do pierwotnych zapowiedzi i projektów, których fragmenty nieoficjalnie pojawiały się w mediach, opublikowane dokumenty zawierają dodatkowo m.in. odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego w CIT i PIT do 30.5.2020 r. i całkowite zwolnienie z ZUS mikroprzedsiębiorców. Projekty wciąż nie uwzględniają jednak wielu ważnych postulatów, których realizacja mogłaby przyczynić się do poprawy sytuacji  przedsiębiorców (m.in. zwolnienia z VAT).

Projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu. Jeżeli zostanie uchwalony, ustawa może wejść w życie jeszcze w marcu.

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo