13.02.2020 Instrumenty hybrydowe – nowelizacja za progiem

Nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają na celu walkę z optymalizacją podatkową dokonywaną przy użyciu tzw. struktur hybrydowych. Polega ona na ograniczeniu lub wyeliminowaniu opodatkowania dzięki wykorzystaniu podmiotów oraz transakcji, które traktowane są odmiennie w różnych jurysdykcjach podatkowych - co pozwala np. na podwójne ujęcie kosztu lub ujęcie kosztu w jednym podmiocie bez rozpoznania przychodu w drugim podmiocie.

Enodo

Do Sejmu został skierowany długo oczekiwany projekt ustawy (druk sejmowy nr 208), który zakłada m.in. wprowadzenie do ustawy o CIT nowego Rozdziału 3a dotyczącego tzw. struktur hybrydowych. Proponowane regulacje stanowią implementację dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. dyrektywy ATAD II).

Celem tzw. dyrektywy ATAD II jest kompleksowa neutralizacja rozbieżności między poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w kwalifikacji struktur hybrydowych z udziałem innych państw członkowskich oraz państw trzecich w celu zapewnienia zasad spójnych z zaleceniami OECD w ramach Działania 2 BEPS (Base Erosion Profit Shifting). Przyjęcie tych przepisów jest zatem przejawem kontynuacji międzynarodowej polityki ograniczania możliwości optymalizacji podatkowej. Podmioty działające w ramach tzw. struktur hybrydowych wykorzystują bowiem rozbieżności w prawie podatkowym państw członkowskich UE i państw trzecich w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Jak wskazuje Minister Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy, rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych pomiędzy poszczególnymi państwami mogą dotyczyć odmiennej kwalifikacji:

  • podmiotu – w sytuacji, w której dany podmiot jest traktowany jako transparentny do celów podatkowych w jednej jurysdykcji i jako nietransparentny w innej jurysdykcji; lub
  • płatności – jeżeli dwie jurysdykcje w różny sposób traktują płatność (instrument finansowy) do celów podatkowych.

Powyższe rozbieżności mogą prowadzić do podwójnego odliczenia tych samych płatności, kosztów lub strat albo do odliczenia płatności bez odpowiedniego ujęcia tej płatności w przychodach. Planowany Rozdział 3a ustawy o CIT ma zapobiegać takim sytuacjom.

Terminologia Rozdziału 3a ustawy o CIT zostaje wyjaśniona w odrębnym słowniczku zawierającym definicje pojęć używanych w tym Rozdziale. Na uwagę zasługuje w szczególności definicja „podmiotu powiązanego”. Wymaga ona posiadania przez jeden podmiot co najmniej 50% udziału w kapitale lub prawa głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawa do uczestnictwa w zysku (na gruncie innych przepisów ustawy o CIT próg ten wynosi 25%).

Nowe przepisy wskazują przypadki, w których podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów:

  • płatności podlegającej odliczeniu od podstawy opodatkowania w więcej niż jednym państwie (podwójne odliczenie);
  • płatności podlegającej odliczeniu od podstawy opodatkowania w jednym państwie bez odpowiadającego mu ujęcia takiej płatności w podstawie opodatkowania w drugim państwie (odliczenie bez rozpoznania przychodów).

Ponadto w świetle planowanych przepisów polskiemu rezydentowi podatkowemu nie będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów lub do pomniejszenia dochodów (przychodów) o straty, jeżeli te koszty lub straty: i) podlegają odliczeniu w co najmniej dwóch państwach, w których taki podmiot jest traktowany jako rezydent podatkowy; oraz ii) nie odpowiadają podwójnie wykazanemu dochodowi (przychodowi).

Co więcej, jeżeli zagraniczny zakład (permanent establishment) polskiego podmiotu nie jest uznawany za zagraniczny zakład przez państwo, w którym się znajduje, dochody podlegające przypisaniu do tego zagranicznego zakładu będą podlegały opodatkowaniu w Polsce (a nie w kraju położenia zagranicznego zakładu). Regulacja ta nie znajdzie zastosowania, jeżeli obowiązek zwolnienia dochodu zakładu zagranicznego z opodatkowania w Polsce wynika z ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z innym państwem niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami przejściowymi proponowane regulacje ustawy o CIT znajdą zastosowanie już do dochodów uzyskanych od dnia wejścia w życie ustawy (co planowane jest na dzień 1 kwietnia 2020 r.). Co równie istotne, wprowadzane przepisy znajdą zastosowanie do wszystkich podatników – bez względu na przyjęty przez nich rok podatkowy.

Wraz z powyższymi zmianami w CIT nowe przepisy zostaną wprowadzone także do ustawy o VAT. Przepisy te dotyczą funkcjonowania tzw. magazynów call-off stock (magazynów konsygnacyjnych) oraz łańcuchów dostaw – tzw. quick fixes. Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR).

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat projektowanych regulacji – zapraszamy do kontaktu.

Jarosław Józefowski

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo